"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-01-13

Sjätte MONICA-studien inleds

NYHET Nu i januari startar MONICA-projektet sin sjätte befolkningsundersökning i norra Sverige. Fler än 2 500 personer från Västerbotten och Norrbotten deltar i undersökningen.

En av de vanligaste orsakerna till för tidig död i industriländerna är hjärt- och kärlsjukdomar. Med anledning av detta startade Världshälsoorganisationen (WHO) 1985 det stora ”MONICA-projektet” för att kartlägga och öka förståelsen för de riskfaktorer som orsakar hjärt- och kärlsjukdom, som hjärtinfarkt och stroke. Västerbottens län och Norrbottens län var ett av de 39 områden som deltog under namnet ”Norra Sverige”. MONICA pågick över hela världen under tio år och var då världens största forskningsprojekt på området hjärt- och kärlsjukdom.

Det officiella WHO-åtagandet upphörde 1995, men med stöd från Västerbottens läns landsting och Norrbottens läns landsting har arbetet med att följa utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och dess riskfaktorer kunnat fortsätta i norra Sverige. Sedan 1985 har MONICA registrerat samtliga insjuknanden i hjärtinfarkt och stroke i åldersgruppen 25–74 år i de båda nordliga länen. Idag har arbetet pågått i 23 år och skapat en stor databas för insjuknande i hjärtinfarkt (16 000 fall) och en för stroke (19 000 fall).

Inom projektet genomförs vart fjärde till vart femte år en stor hälsoundersökning. Totalt sett har fem sådana genomförts sedan 1985. I januari är det dags för den sjätte. Under fyra månader kommer 2 500 personer mellan 25 och 75 år i de båda länen att erbjudas en noggrann hälsoundersökning.

– Förutom mätning av bland annat blodtryck, kolesterol, blodsocker, vikt och midjemått får deltagarna fylla i ett omfattande frågeformulär om levnadsvanor och hälsa, säger Marie Eriksson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, som tillsammans med Mats Eliasson vid Sunderby sjukhus ansvarar för MONICA-undersökningen.

Nytt för denna gång är att MONICA samarbetar med OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten), en verksamhet som pågår sedan 1985. Syftet med samarbetet är att studera samband mellan obstruktiv lungsjukdom (astma och KOL) och hjärt-kärlsjukdom.

Någon motsvarighet till MONICA, med samma systematiska uppbyggnad och stabilitet över tiden, finns inte längre vare sig i övriga delar av Sverige eller i något annat land. Det innebär att de båda nordligaste län är ett både nationellt och internationellt referensområde för de stora folksjukdomarna hjärtinfarkt, stroke och diabetes. Enbart de senaste fem åren har resultaten från MONICA presenterats i drygt 100 internationella vetenskapliga rapporter och elva avhandlingar.

Tidigare resultat i korthet

När MONICA-projektet startade 1985 var norra Sverige ett av de områden där hjärt- och kärlsjukdomar stod för särskilt många dödsfall i medelåldern. Bland män minskar nu dödligheten i hjärtinfarkt snabbare i de båda berörda länen än i någon annan befolkning. Också för kvinnor minskar risken, om än inte lika snabbt. Anledningen till det minskade insjuknandet i hjärtinfarkt kan, utifrån resultat i MONICA-studien, bland annat bero på minskad kolesterolnivå hos befolkningen och den snabbt minskade rökningen.

– Under de senaste åren har även risken att insjukna i stroke minskat efter att i många år legat på en konstant hög nivå. Sannolikt är en viktig orsak till detta att blodtrycksnivåerna minskat i befolkningen, säger Marie Eriksson.