"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-09-12

Sjukdom eller läkemedel fäller ofta sköra äldre

NYHET På ett år hade två tredjedelar av de äldre boende på särskilda boenden fallit åtminstone någon gång, många pga. akut sjukdom eller läkemedelsbiverkningar. Det visar den avhandling som Kristina Kallin försvarar vid Umeå universitet den 23 september.

Fall och deras konsekvenser hos äldre människor är ett stort hälsoproblem. Avhandlingen fokuserar på äldreboenden med de sköra äldre som löper störst risk för att falla. Under ett år hade 65 % av de äldre i två studier fallit, i en annan studie hade 8 % fallit under den senaste veckan. Bland dem som föll ådrog sig mer än hälften skador. Att ha råkat ut för fall tidigare är en viktig faktor som är förknippad med hög fallrisk. Övriga riskfaktorer är behandling med antidepressiva läkemedel (selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI), behandling med psykiatriska läkemedel (neuroleptika), nedsatt syn, nedsatta psykiska funktioner samt nedsatt fysisk förmåga, t.ex oförmåga att gå självständigt.

Olycksfallsanalyser av de enskilda fallen bland sköra äldre med flera riskfaktorer visade att 39 % av fallen utlöstes av akut sjukdom, t.ex. urinvägsinfektion eller förvirring, och 8 % av läkemedelsbiverkningar pga. nyinsatta läkemedel eller doshöjningar – men också av sömntabletter som gavs för tidigt innan sänggåendet. Yttre orsaker, t.ex. hinder, felaktiga/trasiga hjälpmedel eller dåliga skor, utlöste 8 % av fallen. Andra omständigheter, både relaterade till individen och omgivningen, bedömdes utlösa 17 % av fallen. Det gäller exempelvis missbedömningar, glömska och fel gjorda av personalen. Många av dessa fall är relaterade till svårigheter vid demenssjukdom.

I ett delarbete studerades också fall i förhållande till väder och väderomslag, men inga samband kunde påvisas. Avhandlingens övergripande slutsats är att fall och fallrelaterade skador bland äldre boende i särskilda äldreboenden är vanligt. För att kunna förhindra dessa händelser måste man upptäcka, förebygga och åtgärda både de allmänna riskfaktorerna och de som direkt kan utlösa fallen.

Kristina Kallin är född och uppvuxen i Karlstad, där hon också påbörjade sin utbildning på Vårdskolan. Hon flyttade till Umeå universitet för att studera på läkarlinjen och har sedan stannat i Umeå, där hon arbetat vid flera kliniker på Norrlands universitetssjukhus och Tegs vårdcentral. Hon är specialist i allmänmedicin och geriatrik och arbetar vid Geriatriskt centrum, NUS. Hon kan nås på tel. 090-785 00 00 (vxl), epost kristina.kallin@germed.umu.se

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, geriatrik, och har titeln Falls in older people in geriatric care settings, predisposing and precipitating factors. Svensk titel: Fall bland äldre i särskilda äldreboenden, predisponerande och utlösande faktorer. Disputationen äger rum lördagen den 23 september kl. 10.00 i Sal Betula, by. 6M, NUS. Fakultetsopponent är t.f. prof. Åke Rundgren, Sahlgrenska akademin, Göteborg.

Redaktör: Hans Fällman