"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-23

Sjukdom och riskbeteende vid studier utomlands

NYHET Studenter vid medicinska program löper större risk än andra studenter, för olyckor och sjukdomar vid utlandsvistelser under studietiden, enligt en nyligen publicerad studie av Martin Angelin, Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet. Studien visar också hur förberedelserna inför avresan kan utvecklas.

Allt fler universitetsstudenter reser utomlands i perioder för att studera, arbeta med forskningsprojekt eller för praktik. Studenter som läser program inom området medicin vistas kortare perioder utomlands än andra studenter, men löper större risk att drabbas av olyckor och sjukdomar eftersom de oftare reser till utvecklingsländer.

- Studien ger ett underlag för universiteten i arbetet med att förbereda studenterna inför utlandsvistelser. Det är också viktigt att studenterna är medvetna om möjliga risker innan de åker, säger Martin Angelin.

Information innan avresa bör, enligt Martin Angelin, omfatta frågor som rör fysisk och mental hälsa, risker för olyckor och brott av olika slag, riskbeteenden och kulturell medvetenhet. Studien som visade på brister i information ger också vägledning om hur denna kan utvecklas och anpassas utifrån vilka länder studenterna åker till.

I studien följde forskarna studenter vid medicinska och icke-medicinska program vid universiteten i Umeå, Göteborg och Stockholm. 393 studenter fick svara på en enkät innan avresa och 85 procent av dessa besvarade en enkät två veckor efter hemkomsten.

Studenter inom medicinska program löper större risk att råka ut för trafikolyckor. Nästan hälften av alla studenter i studien angav att de använde bilbälten. Av de som inte använde bilbälte var orsaken hos 64 procent att bilbälte saknades. Andelen som inte använde bilbälten var högre bland medicinstudenterna.

En av fem studenter som hyrde motorcykel under resan använde inte hjälm, och siffran är högre för medicinstudenter. De hyrde oftare motorcykel än andra studenter, vilket är en risk i en ovan trafiksituation.

En av fem studenter träffade en ny partner på resan och 65 procent av dem använde kondom. Studenter vid medicinska program använde kondom i lägre utsträckning än andra.

36 procent av studenterna uppgav riskfylld alkoholkonsumtion. Högst konsumtion förekom hos män och studenter från icke-medicinska program. En koppling mellan att dricka mycket alkohol och att träffa en ny partner, samt risken att bli bestulen, såg ut att föreligga.

Medicinstudenter som reser till länder där det finns malaria tog inte alltid sin malariaförebyggande medicin. Studien visar också att en fjärdedel av studenterna upplevde sig diskriminerade på grund av kön eller för att de kommer från ett annat land.

Varannan student i studien sade sig vidta åtgärder för att undvika olyckor, övergrepp och stöld. Dessa inkluderade vaksamhet när det blivit mörkt, försiktighet med värdesaker, att inte gå ensam, att undvika vissa områden samt vaksamhet i trafiken.

Trots sjukdomar, olyckor och andra problem under resan tyckte de flesta studenterna i studien att utbytesstudierna var värdefulla samt professionellt och personligt utvecklande.

För mer information, kontakta gärna:

Martin AngelinInstitutionen för klinisk mikrobiologi, enheten för infektionssjukdomarTelefon: 090-785 23 06
E-post: martin.angelin@umu.se

Läs artikeln: Illness and risk behaviour in health care students studying abroad.

Redaktör: Lena Åminne