"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-12-09

Sjukhusmiljön gör det svårt att vårda äldre patienter med kognitiv svikt

NYHET Dagens sjukhusmiljöer ger personalen små möjligheter att hjälpa äldre patienter med sviktande kognitiv förmåga. Det leder till negativa konsekvenser både för patienter och personal, enligt den avhandling som Anita Nilsson försvarar vid Umeå universitet den 13 december.

På svenska sjukhus är det stora flertalet vårdplatser upptagna av äldre personer och det är inte ovanligt att de har en nedsatt kognitiv förmåga, som kan vara kronisk eller tillfällig. Nedsatt kognitiv förmåga hos äldre orsakas främst av någon form av demenssjukdom, akut förvirring eller depression.

Anita Nilsson, doktorand vid institutionen för omvårdnad, visar i sitt avhandlingsarbete att den specialiserade vårdens fokus på medicinska behov, åtgärder och rutiner gör det svårt för personalen att uppmärksamma de äldres mångskiftande och specifika behov. Det medför i sin tur att personalen hamnar steget efter när det gäller vården av de äldre, vilket kan orsaka ett vårdrelaterat lidande för de äldre, utanförskap för de som är närstående och frustration för personalen.

Anita Nilsson visar i avhandlingen att ju större avstånd mellan den vård som personalen upplevde sig kunna ge äldre med nedsatt kognition och den vård personalen ville ge, desto mer meningslös upplevdes vården, och desto större blev hotet mot personalens integritet. Anita Nilsson såg även spår av utbrändhet hos den personal som medverkade i hennes studier.

– När äldre patienter med nedsatt kognition söker akut sjukhusvård uppstår problem, framför allt eftersom sjukhusmiljön inte stödjer personalens möjligheter att ge en god vård, säger Anita Nilsson.

Avhandlingsresultaten visar vidare att den personal som medverkade i studierna hade en neutral attityd till äldre patienter med nedsatt kognition. Det fanns även representerat mer negativa attityder till patientgruppen hos personalen, framför allt bland yngre, bland de som upplevde vården av de äldre som betungande och bland de som arbetade som undersköterskor.

– I sjukhusmiljöer där äldre patienter ofta vårdas kan finnas anledning att diskutera vården och dess innehåll, och vilka åtgärder som kan främja eller motverka en god omvårdnad för de äldre med nedsatt kognitiv förmåga. Det kan också finnas anledning att se över hur personalen bäst kan stödjas i att ge de äldre en personcentrerad vård, och bäst kunna bevara och utveckla sin personlig-professionella integritet, säger Anita Nilsson.

Anita Nilsson har arbetat 25 år inom akutsjukvården vid Norrlands universitetssjukhus och tio år som adjunkt vid institutionen för omvårdnad. Hon är sjuksköterska, har en magisterexamen i omvårdnad, samt är doktorand vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Hon kan nås på:Telefon: 090-786 91 14, 076-216 72 10
E-post: anita.1.nilsson@umu.se

Fredagen den 13 december försvarar Anita Nilsson, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Att vårda äldre personer med kognitiv svikt i sjukhusmiljöer – attityder, processer, innebörder. (Engelsk titel: Providing care to older people with cognitive impairment in hospital environments – attitudes, processes and meanings). Disputationen äger rum kl. 09.00 i Aulan, Vårdvetarhuset.
Fakultetsopponent är professor Anna-Karin Edberg, Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan Kristianstad.

Avhandlingen är publicerad digitalt.
 

Redaktör: Mattias Grundström Mitz