"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-26

Sjuksköterskor går på besök – etik och genus i hemsjukvård

NYHET Vid hemsjukvård vårdas patienter i sina egna hem. Det är en starkt växande vårdform, från 170 000 patienter år 2006 till 250 000 år 2008. Stina Öresland skriver om hur patienter och sjuksköterskor i Sverige beskriver sina erfarenheter av hemsjukvård i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 1 juni.

Avhandlingen visar att patienter och sjuksköterskor har olika uppfattningar om sina respektive positioner och roller inom hemsjukvården. Sjuksköterskorna beskrev sig själva som gäster och professionella, medan patienterna beskriver sig som bevakare av den vård de mottager och önskar att sjuksköterskorna ska fungera som kompensation eller substitut för deras sviktande hälsa. Diskrepansen i uppfattningar begränsar hemsjukvårdens kvalitet, då förutsättningarna för att förstå varandras positioner är begränsad.

Eftersom hemsjukvård som vårdmodell antas bestå och byggas ut bör den baseras på medvetenhet, öppenhet och förståelse om de olikheter i uppfattningar som sjuksköterskor och patienter har om varandras positioner. Det är alltså viktigt att en sådan medvetenhet ökar hos utövare av hemsjukvård, utbildare av vårdpersonal och hos politiker som beslutar om den vård som skall bedrivas.

Bild HemsjukvårdAvhandlingen visar också att hemsjukvård ibland kan beskrivas som en ändlös resa. Ett skäl till en sådan beskrivning är svårigheten att skriva ut patienter från eget hem till eget hem. Metaforen ”hemsjukvård är en ändlös resa” indikerar också att vardagens etiska frågor är relaterade till emotionellt, fysiskt och relationellt arbete, vilket ibland kan sammanfattas i begreppet hushållsarbete. Hushållsarbete ställer ofta etiska krav, innefattande arbete utan slut. Det är ofta osynligt eftersom det inte efterlämnar någon fysisk produkt som man kan se och uppfatta. Hushållsarbetets etiska krav är alltså ändlösa – precis som hemsjukvårdens.

Historiskt har det funnits en rörelse från att vårdas i det egna hemmet till att vårdas på sjukhus. Nu tenderar rörelsen att gå åt motsatt håll, d.v.s. från vård på sjukhus till sjukvård i hemmet. I ljuset av detta kan det finnas en risk att sjuksköterskor i hemsjukvård kan uppfattas som en rekonstruktion av ”the domestic woman” eftersom sjuksköterskorna beskriver sig som gäster. Begreppet gäst är ett relationellt begrepp och som sådant relaterat till begreppen värd och gästfrihet.

Avhandlingen visar att det kan finnas risk att begreppet gäst fortsätter att vara en semantisk magnet, en sorts ”buzz word” – ett trivialt ord som verkar passa in där det används, men substanslöst och förvirrande.

Stina Öresland är uppvuxen i Stockholm. Hon har arbetat på Vårdhögskolan i Göteborg och på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hon har bott i Göteborg i 26 år, men är nu bosatt i Norge och arbetar på Høgskolan i Buskerud, Norge. Hon nås på
e-post: stina.oresland@hibu.no telefon: 0047-93 64 38 31

Onsdag 1 juni försvarar Stina Öresland, Inst. för omvårdnad sin avhandling med titeln Nurses go visiting. Ethics and gender in home-based nursing care. (Svensk titel: Sjuksköterskor går på besök. Etik och genus i hemsjukvård).
Disputationen inleds klockan 9.00 i Vårdvetarhusets aula. Fakultetsopponent är professor Gunilla Silfverberg, Ersta Sköndals högskola, Stockholm.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-43796

Redaktör: Bertil Born