"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-01-18

Skadeverkningar vid MS avslöjas med nya diagnosmetoder

NYHET Nedbrytning av nervvävnad sker i ökad takt hos patienter med den neurologiska sjukdomen MS. Det bekräftas i en avhandling vid Umeå universitet som har utvärderat olika undersökningsmetoder där man med hjälp av magnetkamera mäter nedbrytningen och därmed sjukdomens skadeverkningar.

Mattias Vågberg.
Foto: Maja Vågberg

Multipel skleros (MS) är en neurologisk sjukdom som orsakas av inflammation i hjärnan och ryggmärgen. Tecken på sjukdomen kan upptäckas vid undersökning med magnetkamera (MR). Även hos helt friska individer förändras hjärnan genom det naturliga åldrandet via en process som kallas hjärnatrofi och som leder till minskad mängd nervvävnad, men vid MS sker detta på grund av sjukdomen i ökad takt. Detta bekräftas i en avhandling vid Umeå universitet som utvärderat MR-metoder för att mäta hjärnatrofi.

Mattias Vågberg vid Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap har med hjälp av den MR-baserade metoden synthetic tissue mapping (SyMap) undersökt hur hjärnan förändras genom livet hos friska individer och jämfört detta mot individer med MS.

– Vi kunde se att hjärnatrofimått var starkt kopplat till funktionsnedsättning vid MS. Möjligheterna att förutsäga framtida förlopp av MS-sjukdomen var emellertid begränsade, vilket pekar på ett behov av mer forskning inom området för att förbättra denna möjlighet, säger Mattias Vågberg, som är läkare vid Neurologiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus.

Hjärnatrofi vid MS kan bromsas effektivt med läkemedel och de senaste åren har flera olika behandlingar blivit tillgängliga. Dessa har olika effektivitet och medför samtidigt olika risker för biverkningar.

– Det finns ett stort behov av att inom vården kunna erbjuda effektiv behandling mot MS som är lämplig sett till individuell prognos. Det är även viktigt att kunna följa sjukdomens skadeverkningar över tid så objektivt som möjligt, säger Mattias Vågberg.

Avhandlingen visade också att det finns tydliga skillnader mellan olika sätt att mäta hjärnatrofi. Av de tre olika automatiska MR-metoder som utvärderades var SyMap den metod som bäst överensstämde med den referensmetod som forskarna använde. Vidare var hjärnatrofi associerad med flera olika aspekter av MS-sjukdomen, däribland aktuell neurologisk funktionsnedsättning mätt enligt skalan expanded disability status scale. Det var däremot inte möjligt att tillförlitligt förutsäga vilka individer som skulle drabbas av ny eller ökad funktionsnedsättning i framtiden.

Mattias Vågberg är född och uppvuxen i Örnsköldsvik. Han tog sin läkarexamen vid Umeå Universitet och påbörjade sin doktorandtid vid Institutionen för Farmakologi och Klinisk Neurovetenskap 2010. Han arbetar i nuläget som läkare vid Neurologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus.

Länk till avhandlingen

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Vågberg, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskapTelefon: 073-027 0054
E-post: mattias.vagberg@umu.se

Om disputationen:

Fredagen den 20 januari försvarar Mattias Vågberg, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, sin avhandling med titeln: Hjärnparenkymfraktionen hos friska och vid klinisk uppföljning av multipel skleros. Engelsk titel: Brain parenchymal fraction in healthy individuals and in clinical follow-up of multiple sclerosis. Opponent: Professor Anne-Marie Landtblom, Institutionen för neurovetenskap, Neurologi, Uppsala universitet. Huvudhandledare: Överläkare Anders Svenningsson.

Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal A, Tandläkarhögskolan, NUS 1D, 9 trappor, Norrlands universitetssjukhus.

Redaktör: Daniel Harju