"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-03

Skilda mönster vid elkänslighet och besvär av mobiltelefoner

NYHET Personer med besvär av mobiltelefonanvändning och personer med mer allmän elkänslighet har fysiologiska och psykologiska olikheter som bör beaktas vid handläggning och utredning, skriver Amanda Johansson i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 7 november.

Avhandlingen visar att exponering för radiofrekventa fält inte påverkar symtomen, aktiviteten i det autonoma nervsystemet (mätt t.ex. som variationer i hjärtfrekvens) eller arbetsminne och reaktionstid hos vare sig personer med mobiltelefonrelaterade besvär eller kontrollpersoner utan sådana.

Samma typ av exponering påverkade, i ett senare försök, inte heller koncentrationen av tre biomarkörer i blodet hos personer med hudbesvär (atopiskt eksem) utan koppling till elektromagnetiska fält. Försökspersonerna med mobiltelefonrelaterade besvär visar en kraftigare fysiologisk reaktion på mental stress än kontrollpersoner utan besvär, men skiljer sig inte från kontrollpersonerna i vila.

Det här är en skillnad mellan personer med mobiltelefonrelaterade besvär och personer med elkänslighet, som i tidigare studier visat en förhöjd stressreaktion både som svar på mental stress och i vila. I en enkät bland personer med besvär av elektromagnetiska fält rapporterade personer med elkänslighet mer depression, oro och utmattning än gruppen med enbart mobiltelefonrelaterade besvär. Vidare rapporterade gruppen elkänsliga fler symtom och en mer komplex symtombild samt högre grad av påverkan på livskvaliteten.

En uppföljning av ett antal deltagare med elkänslighet från en tidigare studie visade att de förbättrats över tiden. De rapporterade färre symptom vid uppföljningen, och den avvikelse i hjärtfrekvensvariabilitet som tidigare iakttagits hade minskat. Studien medger inga generella slutatser, men antyder att besvär relaterade till elektromagnetiska fält kan minska med tiden.

Amanda Johansson, som är uppväxt i Sollefteå, är doktorand vid enheten för yrkes- och miljömedicin. Hon kan nås på tel. 090-785 27 89, mobil 076-802 76 18, e-post amanda.johansson@envmed.umu.se

Fredagen 7 november försvarar Amanda Johansson, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet; sin doktorsavhandling med titeln Idiopathic environmental intolerance attributed to electromagnetic fields - physiological and psychological aspects Fakultetsopponent är doc. Lena Hillert, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet. Disputationen äger rum i sal 933, by. 3A, Norrlands Universitetssjukhus kl. 13.00.

Redaktör: Hans Fällman