"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-01-11

Skogsmark hjälper sjöbakterier att producera käk och koldioxid

NYHET Bakterier i sjöar och vattendrag producerar föda till djurplankton, men de bidrar också till koldioxidutsläpp. Martin Berggren, Umeå universitet, visar i sin avhandling att den omgivande marken är avgörande för bakterieproduktionen och det är skogsmark som ger den högsta tillväxten.

Det är numera välkänt att sjöar avger betydande mängder av koldioxid till atmosfären. Sjöarna kryllar nämligen av bakterier och de livnär sig på organiskt kol som spolas ut ifrån omgivande marker via regn- och smältvatten. När bakterierna bryter ned kolet frigörs koldioxid, men samtidigt produceras också bakterieceller som fungerar som föda till djurplankton.

Martin Berggren har i sitt avhandlingsarbete undersökt sjöar och strömmande vatten i närheten av Umeå. Dessa vatten är starkt dominerade av kolföreningar från land. Resultaten visar att det organiska materialet från alla prover hade en likartad förmåga att bidra till koldioxidproduktion. Däremot växte bakterierna bäst på färskt organiskt material och på ämnen med låg molekylvikt.
– När det organiska materialet åldrades minskade förmågan att bidra till bakterietillväxt dramatiskt. Däremot påverkades inte koldioxidproduktionen, berättar Martin Berggren.

Traditionellt sett har myrmarker ansetts vara viktiga för flödet av organiskt material ifrån land till vatten. Detta eftersom myrmarkerna ger ifrån sig höga koncentrationer av humusämnen, som är brunfärgade komplexa föreningar av växtrester. Avhandlingen visar dock att bakterietillväxten kan vara som högst i vatten som rinner från barrskogsområden, där koncentrationerna av små enkla föreningar, såsom kolhydrater och aminosyror, är högre.– Mina resultat tyder på att de vattenlevande bakteriernas utsläpp av koldioxid ökar med den totala mängden organiskt kol som når sjön, oavsett om kolet kommer ifrån skogs- eller myrmarker. Däremot växer bakterierna bäst i vatten som mottar färska kolföreningar ifrån skogsområden, säger Martin Berggren.
Detta kan ge effekter på födovävarna i sjöarnas ekosystem. En hög bakterieproduktion i nordliga skogssjöar kan ge ett viktigt näringstillskott till bakterieätande djurplankton, som i sin tur äts upp av större djurplankton och av fisk.

Martin Berggren är född i Åmål 1981 och uppvuxen i Säffle. Efter att ha utexaminerats 2005 från Mittuniversitetet i Sundsvall/Östersund med dubbel magisterexamen (biologi och miljövetenskap) fortsatte han med forskarstudier inom naturgeografi vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet. Direkt efter disputationen är en tjänsteresa till Montréal (Kanada) planerad, där Martin även har för avsikt att fortsätta med postdoktorala studier.

Fredagen den 15 januari 2010 försvarar Martin Berggren, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Bacterial use of allochthonous organic carbon for respiration and growth in boreal freshwater systems”. Svensk titel: Bakteriers utnyttjande av alloktont organiskt kol för respiration och tillväxt i boreala sötvattenssystem.Disputationen äger rum kl 10.00 i Stora Hörsalen, KBC.
Fakultetsopponent är professor Michael L. Pace, Department of Environmental Sciences, University of Virginia, USA.

Läs hela eller delar av avhandlingen.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Martin Berggren, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskapTelefon: 090-786 78 57
E-post: martin.berggren@emg.umu.se

Redaktör: Karin Wikman