"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-03-23

Skolan uppmärksammar inte flickors svårigheter

NYHET Istället för att mötas av förståelse för sin livs- och skolsituation blir flickor betraktade som ett problem och fokus hamnar på deras fel och brister, konstaterar Anneli Nielsen, Umeå universitet, i sin avhandling Ett liv i olika världar.

Avhandlingen undersöker unga kvinnors berättelser om svåra livshändelser och Nielsen har under fyra års tid intervjuat tio unga kvinnor vid flera olika tillfällen. Vid det första mötet var de mellan 16 och 20 år. Hälften av de unga kvinnorna träffade Nielsen på ett av Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem och den andra hälften kom hon i kontakt med genom en av Fryshusets tjejgrupps-verksamheter.

I de unga kvinnornas berättelser om skolan framgår att de sällan mötte någon förståelse för sin livssituation. Ingen ingrep när de hade det svårt utanför skolan eller när de i skolan var utanför, blev mobbade eller upplevde skolsvårigheter. Flera av de unga kvinnorna som berättar om skolsvårigheter och om att inte passa in valde att lämna skolan under högstadietiden. De slutade gå till skolan i ett försök att undkomma misslyckanden och de i många fall stigmatiserande roller de tilldelades eller tvingades spela.

– Den ensidiga uppmärksamheten mot de unga kvinnornas brister och fel och frånvaron av förståelse för deras tillvaro förstärkte en känsla av annorlundaskap och formade ett utanförskap som från början var påtvingat men till slut blev självvalt. Skolkandet och självexkluderingen var ett sätt för dem att göra motstånd mot den normstyrda och begränsade tillvaro som formades i deras skola. Det medförde i en förlängning att de inte fick fullständiga betyg, säger Nielsen.

Resultatet visar att skolan som socialt sammanhang fick betydelse för de unga kvinnorna framförallt genom att vara förtryckande och genom att utgöra en ram och begränsning för vad de kunde göra och vad de kunde bli. Normer om hur en elev borde vara och om utseende, accepterade beteenden och familjeförhållanden har verkat inskränkande på de unga kvinnornas möjligheter att ta plats och bli den de vill vara i och utanför skolans värld.

Svåra livshändelser har påverkat de unga kvinnornas möjligheter och livskvalitet. Händelser som de unga kvinnorna berättar om är framförallt knutna till familjen och skolan. De handlar om föräldrars missbruk, om våld och om samhällets ingripanden i deras familjer. När det gäller skolan framhåller de framförallt upplevelser av att vara utanför och att inte passa in. Upplevelserna är ofta knutna till mobbning, skolsvårigheter och till att de lever ett familjeliv som av dem själva och andra betraktas som annorlunda.

– Min studie visar tydligt att händelser i livet, vare sig de inträffade i skolan eller utanför skolan överlappar varandra och ger varandra betydelse, både för stunden men också i ett längre livsperspektiv. Resultatet visar att det skulle vara svårt att förstå betydelsen av händelser i skolan utan att samtidigt förstå vad som händer i livet utanför, avslutar Nielsen.

Anneli Nielsen är från Skellefteå. Hon är examinerad idrottslärare och specialpedagog och arbetar idag som doktorand på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap samt vid Genusforskarskolan, Umeå universitet.

Om disputationen  

Fredagen den 27 mars försvarar Anneli Nielsen, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, sin avhandling Ett liv i olika världar. Unga kvinnors berättelser om svåra livshändelser. Disputationen äger rum kl. 10.00 i hörsal G, Humanisthuset på Umeå universitet. Opponent är docent Carolina Överlien, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

För mer information, kontakta gärna:

Anneli Nielsen, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskapTelefon: 070-5732110
E-post: anneli.nielsen@umu.se

Redaktör: Eva Stoianov