"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-01-19

Skolledare på seminariedag om implementeringen av den nya läroplanen

NYHET Hösten 2011 införs en ny läroplan för grund- och förskolan. Vilka stödinsatser skolorna behöver för att kunna genomföra den var frågan när skolledare och lärare förra veckan träffades under en seminariedag anordnad av RUC, Umeå universitets samverkande organisation för skola och lärarutbildning.

RUC, Regionalt utvecklingscentrum, genomför i samverkan med Skolverket en kartläggning av behovet av kompetensutvecklingsinsatser, som skolorna kan behöva för att kunna implementera den nya läroplanen och de nya kursplanerna. Därför inbjöds skolledare, förskolechefer, skolutvecklare och lärare från hela länet samt Örnsköldsviks kommun, till samtal. Ett sextiotal personer från nästan alla kommuner slöt upp.
– De nya direktiven innebär flera förändringar alltifrån ett nytt sätt att se på kunskap och lärande till nya ansvarsområden. Skolorna måste förbereda sig och se över både sitt arbetssätt och sin organisation och fundera på vilka förändringar som måste ske. Att skapa en mötesplats och väcka diskussion är ett bra sätt att ta reda på vad Umeå universitet kan stödja skolorna med, säger Gerd Pettersson, utvecklingsledare på RUC.

Ömsesidigt utbyte

Under dagen föreläste Inger Brännström, rektor på Burträsk skola i Skellefteå kommun. Hon pratade om den kommande utmaningen utifrån skolans perspektiv; om vikten av förståelse för den nya läroplanen och att få med hela personalen. Under dagen deltog även forskare från Umeå universitet. En av dem var professor Monica Reichenberg som även föreläste om sin forskning kring läs- och skrivinlärning.
– I nya läroplanen framhålls just skriv- och läsinlärning som ett viktigt moment i alla ämnen. Där står även att undervisningen ska grundas på vetenskapligt grund. Det viktigt att skolorna få ta del av forskningen – och att forskare får träffa skolpersonal, säger Gerd Pettersson.

Ansöka om stödinsatser

Deltagarna fick även möjlighet att diskutera sina frågeställningar och behov i mindre grupper och komma med förslag på stödinsatser de kan komma att behöva.
– Sedan kommer vi att skicka in en ansökan till Skolverket med de behov som framkommit. Det kommer att handla om varierade insatser som kurser, föreläsningar, handledning och inspirationsmaterial i olika former, som vi hoppas kunna hjälpa till att genomföra.

Vad har du fått ut av dagen?

Kerstin Rönnlund, rektor på Bygdeå skola, Robertsfors kommun:
Det har varit givande att höra hur andra ser på implementeringen av den nya läroplanen. Man har sina egna idéer, men man får alltid nya uppslag när man möter kollegor från andra skolor. Den nya läroplanen innebär ett nytt sätt att tänka och agera och jag hoppas att RUC kan stödja oss med olika insatser under förändringsprocessen.

Henning Eriksson, doktorand på institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap:
I mitt avhandlingsarbete håller jag på att utveckla en digitaliserad form av de nya kursplanerna. Det handlar om att bättre tillgängliggöra dem och att öka den pedagogiska nyttan. Idag har jag fått nya kontakter med skolutvecklare som kan vara värdefullt i mitt forskningsarbete.

RUC är Umeå universitets samverkande organisation för skola och lärarutbildning. Samverkan sker med kommunerna i Västerbottens län, Örnsköldsviks kommun, Region Västerbotten och Umeå School of Education vid Umeå universitet.

Redaktör: Eva Stoianov