"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-02-25

Skolministern informerades om lärarutbildningen

NYHET Med anledning av debatten om den svenska skolans kvalitet informerades på fredagen skolministern om Umeå universitets nya forskningsbaserade lärarutbildning. Vikten att öka resurserna till den skol- och utbildningsnära forskningen betonades också.

Skolministern Ibrahim Baylan fick vid ett besök på Umeå universitet bland annat inblick i den undervisning lärarutbildningsstudenterna får i läsförståelse, skrivkunskap och matematik. Skolans växande behov av yrkeslärare och förskollärare behandlades. Även den undervisning som ges i värdegrundsfrågor vid lärarutbildningen vid Umeå universitet belystes.

Skolministern fick också information om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, det vill säga den praktik studenterna gör i skolorna, och om den samverkan lärarutbildningen vid Umeå universitet har med skolor och andra myndigheter såväl i regionen som nationellt genom Regionalt utvecklingscentrum, RUC.

Företrädarna för lärarutbildningen påtalade för skolministern att det för kvalitetens skull behöver göras omfattande investeringar i forskning och utvecklingsarbete inom skola och lärarutbildning. Utan förstärkt forskning och utvecklingsarbete kommer skolan och lärarutbildningen inte att lyckas med sina viktiga samhällsuppgifter.

De framförde att beredskap finns vid Umeå universitet att kraftigt expandera den skol- och utbildningsnära forskningen om statsmakterna ökar sitt stöd till den. Utbildningen behöver fasta forskningsresurser, vilket den praktiskt taget helt saknar i dag.

I träffen deltog förutom rektor Inge-Bert Täljedal också bland andra vicerektor med ansvar för kvalitetsfrågor, professor Lisbeth Lundahl, och dekanus för lärarutbildningsfakulteten, docent Rolf Hedquist. Företrädare för studenterna och doktoranderna vid lärarutbildningen medverkade också.

Eventuella frågor kan ställas till dekanus Rolf Hedquist Tel: 070-511 98 97.

Redaktör: Carina Dahlberg