"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-26

Skolutveckling på mångfaldens grund

NYHET Många skolor i regionen har svårigheter att klara Skolverkets uppdrag om studiehandledning på modersmål, svenska som andraspråk och andra mångfaldsfrågor. Därför anordnade RUC, Regionalt utvecklingscentrum, en seminarieserie om nyanlända elevers utbildning.

Seminarieserien ingår i ett utvecklingsarbete som RUC arbetar med tillsammans med tio kommuner från Västerbotten och Örnsköldsvik, och startade våren 2011.
¬ Intresset har varit stort! 90 deltagare från olika skolor har varit med på våra träffar, berättar Eva Westergren Holgén, projektsamordnare på RUC.

Föreläsningarna har tagits fram utifrån önskemål från deltagarna och har bland annat handlat om interkulturell pedagogik, modersmålsundervisning, svenska som andraspråk, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt bedömning av nyanlända elevers språkutveckling. Under träffarna har det även funnits tid tlll diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Seminarieserien avslutades förra veckan med en större träff då samtliga deltagare fick dela med sig av sina erfarenheter av utvecklingsarbetet till inbjudna gäster från skolorna. Bland deltagarna fanns Linda Åström Svedin, samordnare för nyanlända till för- och grundskola i Vännäs kommun.
– Jag har fått många aha-upplevelser! Bland annat har jag fått upp ögonen för sambandet mellan språkstörningar på modersmålet och i svenskan som andraspråk. Det är viktigt att på ett tidigt skede kontrollera med modersmålsläraren hur nyanlända elever ligger till i språkutvecklingen på sitt modersmål, så att man lättare kan bedöma utvecklingen i svenska språket. Jag kommer att ta med detta i beräkningen i vår organisationsplan.

Projektet har även sammanställt kommungemensamma riktlinjer för utbildning av nyanlända elever som ska utgöra ett stöd för skolans personal i utvecklandet av mångfaldsfrågor som bland annat rör svenska som andraspråk, studiehandledning och modersmålsundervisning.
– Tanken är sedan att vi ska föra seminarieserien vidare till andra kommuner, först i tur står Luleå, berättar Eva Westergren Holgén.

Läs mer om Skolutveckling på mångfaldens grund

Redaktör: Eva Stoianov