"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-03-06

Snabb sociokulturell anpassning leder till framgångsrikt fredsuppbyggande

NYHET När internationella aktörer försöker bygga fred i krigshärjade länder beror deras resultat främst på hur väl de lyckas anpassa sig till den sociokulturella miljön i det lokala samhället. Det menar Dzenan Sahovic, statsvetare vid Umeå universitet.

– De internationella aktörerna bör anpassa sig så snabbt som möjligt för att påskynda reformprocessen och skapa möjligheter för ett lokalt ägande av fredsprocessen. Därmed kan de undvika de negativa effekter som en mer utdragen internationell inblandning kan få på den lokala politiken, säger Dzenan Sahovic.

Komplexa fredsuppbyggande processer i krigshärjade samhällen präglas av internationell protektorat-liknande inblandning och icke-demokratisk styrning, trots att demokratisering anses vara huvudsyftet med internationellt fredsuppbyggande arbete. Den paradoxen förklarar forskaren Dzenan Sahovic i sin avhandling om fredsprocessen i Bosnien Hercegovina och den viktigaste internationella aktören i den processen – den höga representanten av det internationella samfundet*.

Dzenan Sahovic visar med hjälp av ett kulturteoretiskt angreppssätt hur grundläggande sociokulturella skillnader mellan internationella och lokala aktörer leder till konflikter, som i sin tur leder till misslyckanden av det internationellt drivna reformarbetet.

– Resultatet blir att de internationella aktörerna anpassar sig och lär sig hur det lokala samhället fungerar. De börjar anamma icke-demokratiska metoder för styrning av samhället – från ovan, genom hierarkiska strukturer – helt i motsats till de grundläggande västerländska värderingarna om demokrati och medborgerligt deltagande, säger han.

Och anpassningen leder till nya problem.
– Lokala politiska aktörer görs till passiva betraktare och den auktoritära politiska kulturen förstärks. Det leder till att reformprocessen blir direkt beroende av inblandning utifrån och därmed fördjupas och förlängs den internationella inblandningen.

Det finns alltså ett sociokulturellt dilemma som internationella aktörer möter i komplexa fredsuppbyggande processer.
– Om de inte anpassar sig till den lokala sociokulturella miljön leder det till omedelbara misslyckanden. Om de lyckas anpassa sig, ger det visserligen effekt på kort sikt, men de misslyckas samtidigt med det långsiktiga målet – att den lokala politiska kulturen genomgår en djupgående demokratisering och förändring, säger Dzenan Sahovic.

Detta till synes olösliga dilemma präglar internationell inblandning i krigshärjade samhällen och skapar problem såsom fortsatt låg tilltro till det politiska systemet i det lokala samhället, framväxt av koloniliknande beroendeförhållanden och användning av icke-demokratiska medel i dessa processer. Å andra sidan visar studien av det bosniska fallet att det sociokulturella dillemmat bör kunna hanteras bättre.

– Den sociokulturella anpassningen bör vara snabbare, efterföljande reformprocessen mer resolut och försök att överlämna makten till lokala aktörer bör ske först efter att villkoren för lokalt ägande av processen existerar i det krigshärjade samhället.

Förklaring: * Den högsta representanten av det internationella samfundet, även kallat OHR, är en internationellt styrt institution som skapades i det bosniska fredsavtalet för att samordna alla civila internationella insatser i återuppbyggnadsprocessen.

Fredagen den 9 mars försvarar Dzenan Sahovic, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Socio-Cultural Viability of International Intervention in War-Torn Societies: A Case Study of Bosnia Herzegovina. Svensk titel: Sociokulturell hållbarhet av internationella interventioner i krigshärjade samhällen: En fallstudie av Bosnien Hercegovina. Disputationen äger rum kl 10.15 i hörsal D, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är Professor Donna M. Schlagheck, Department of Political Science, Wright State University, Dayton, Ohio, USA.

För mer information, kontakta gärna Dzenan Sahovic, statsvetenskapliga institutionen: telefon 0907865774, hem 090133560, mobil 0703432934, e-post dzenan.sahovic@pol.umu.se.

Redaktör: Karin Hertz