"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2003-11-24

Snöfattiga vintrar och vattenkraftsutbyggnad hotar artrikedomen

NYHET Extremt snöfattiga och kalla vintrar och en fortsatt utbyggnad av vattenkraft är ett hot mot flera sällsynta arter av insekter. Det visar den avhandling som Per-Ola Hoffsten, institutionen ekologi och geovetenskap, försvarar den 28 november.

Effekterna av en exceptionellt bister vinter med tunt snötäcke och långvarig kyla påvisades vara starkast i små bäckar och i strömavsnitt som låg långt ifrån uppströms belägna sjöar. Där försvann mer än hälften av alla arter, och det totala individantalet reducerades med i medeltal 40 procent. De flesta arter återhämtade sig snabbt, men andelen arter där både larver och vuxna lever i vattnet var fortfarande lågt tre år senare.

Ett samband påträffades mellan flygförmågan hos arter av vuxna nattsländor och deras förekomst. Bäst flygförmåga och störst spridning uppvisade arter som förekom i vattendrag som ibland drabbas av bottenfrysning. Arter som endast förekom i stabila källor visade dålig flygförmåga och liten spridning.

Många arter med en avvikande ekologisk nisch förekom i artfattiga små vattendrag. Det indikerade svag konkurrensförmåga, känslighet för fiskpredation, eller specialisering till unika förhållanden i små vattendrag. Andra arter var begränsade till sjöutflöden där de livnärde sig av djurplankton med ursprung i sjön. En sällsynt bäckslända visade sig vara begränsad till större vattendrag med för norrländska förhållanden hög vattentemperatur.

Forskningen förbättrar förståelsen av faktorer som styr arters förekomst, och bidrar med insikter som underlättar bevarandet av biologisk mångfald i nordliga vattendrag i allmänhet och i Norrland i synnerhet. Arter med dålig spridningsförmåga kommer troligen att minska om avståndet mellan lämpliga livsmiljöer ökar. En hög andel av oförstörda vattendrag är därför betydelsefull för artrikedom i allmänhet och för förekomsten av sällsynta arter i synnerhet.

När det gäller att bevara den unika faunan i kallkällor däremot, visar studierna att man främst bör fokusera på de mest stabila källorna. Tyvärr är dessa oftast de ekonomiskt mest lönsamma källorna att exploatera för vattenförsörjning, och många har redan tagits i anspråk för detta ändamål. Älvar och åar är viktiga livsmiljöer för arter som i Norrland befinner sig vid sin nordliga utbredningsgräns, eftersom större vattendrag i allmänhet är något varmare än små vattendrag. Fortsatt utbyggnad för vattenkraft innebär därför att livsutrymmet för dessa sällsynta arter minskar.

Fredagen den 28 november försvarar Per-Ola Hoffsten, institutionen för ekologi och geovetenskap, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Rarity in boreal stream insects: patterns, causes and consequences. Svensk titel: Sällsynthet bland insekter i nordliga vattendrag: mönster, orsaker, konsekvenser. Disputationen äger rum kl. 13.00 i KBC-huset, hörsal KB3A9. Opponent är professor Bo W. Svensson, institutionen för evolutionsbiologi, Uppsala universitet.

E-publicering av avhandling finns på:
publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=142

Per-Ola Hoffsten nås på:Tel: 090- 786 66 36
E-post: per-ola.hoffsten@eg.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg