"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-09-21 Uppdaterad: 2023-09-22, 18:17

Social hållbarhet i fokus när hållbarhetsveckan invigdes

NYHET SEE, Västerbottens hållbarhetsvecka som Umeå universitet är medarrangör till är nu i gång. Det inledande Agenda 2030-forumet präglades av diskussioner kring målkonflikter och synergier mellan olika intressen och olika hållbarhetsdimensioner i den samhällsomvandling som nu sker i norra Sverige.

Fokus för dagen låg på hur gör vi samhällsomvandlingen i Västerbotten socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Vilka synergier och målkonflikter finns- och hur görs alla delaktiga i samhällsomvandlingen. 

Landshövding Helene Hellemark Knutsson vid Länsstyrelsen inledde dagen inför ett fullsatt Hotell Mimer i Umeå.

– Det är hur:et som vi behöver komma fram till. Vi lever i en tid som är väldigt utmanade. Den enda vägen framåt är att tillsammans bygga hållbara robusta samhällen. 

Samhällsomvandlingen och utbyggnaden av gröna industrier i norra Sverige ställer höga krav på länet och norra Sverige som helhet. När norra Sverige saknar den arbetskraft som den gröna omställningen kräver riskerar det skapas så kallade fly in-fly out-samhällen istället för trivsamma hållbara lokalsamhällen. Det är en av de utmaningar vi står inför.

Vem är norra Sverige till för?

Rikard Eriksson, professor vid institutionen för geografi från Umeå universitet forskar bland annat om framtidslandet och hur hållbara samhällen som människor trivs i kan skapas.  Han ställer frågan: Vem är norra Sverige egentligen till för?

– Industrialiseringen syns i norra Sverige, men på vilket sätt är lokalsamhället och människorna som bor där en del av utvecklingen. Vi kan inte bygga samhällen för dem som bara kommer hit och jobbar och flyger hem igen, vi måste utveckla samhället för dem som redan bor här, säger han.

Något Sara Nilsson från jämställdhetsmyndigheten även tryckte på.

– För att nå ett socialt hållbart samhälle behöver uppbygganden utgå från de som redan bor där. Vi kan inte göra satsningar för de som kanske kommer.

Sara Nilsson diskuterade vidare hur ett jämställdhetsperspektiv måste finnas med i klimatpolitiken och att ett socialt hållbart samhälle inte kan uppnås utan jämställdheten. Trots det visar en analys av Jämställdhetsmyndigheten att jämställdhetsperspektivet saknas i flertalet underlag som ligger till grund för klimatpolitiska beslut. Hon ställde därför den retoriska frågan: 

Blir berättelsen om grön industrietablering i klimatpolitikens namn, en berättelse om kejsarens nya kläder, i stället för en berättelse om hållbar utveckling?

Hans Abrahamson, docent i freds- och utvecklingsforskning från Göteborgs universitet lyfte aspekten av att växa för fort och vad som händer när människor känner att de inte kan påverka sin egen situation, vad väcker det för känslor och reaktioner.

– Ibland måste man dra i handbromsen. Det är ingen som pratar om vilka utmaningar den sociala hållbarheten ställs inför. Vi behöver vara samskapande.

Vidare tryckte Hans på att den omställningen som behövs är inte bara en omställning till en förutsägbar framtid utan att det handlar om en transformation, en så kallad samhällsomdaning, där vi inte vet vilka lösningar som kommer att fungera i en framtid.

Människan som aktiv resurs

Trots de målkonflikter och utmaningar som lyftes under forumet nåddes dagen av ett gott exempel i Mötesplats Stöcke, ett aktivitetshus på landsbygden utanför Umeå där projektet samlat bygdens invånare för att tillsammans skapa service, aktivitetsytor och mötesplatser under ett tak. 

Roger Filipsson från Coompanion lyfte vikten av ROE (Return Of Engagement) och vad ett engagemang och driv från civilsamhället, det vill säga människorna kan skapa. Han lyfte särskilt att vi behöver se människor som en aktiv resurs i samhällsomställningen genom att beskriva processen för Mötesplats Stöcke.

– Vi har haft människan i fokus genom hela processen, och vi har haft en systematik kring hur vi jobbat med det. Det är den största resurs vi haft, säger han.

Efter en sammanställning av konferensdeltagarnas reflektioner från dagen stod det klart att social hållbarhet, jämställdhet och att samarbeta genom att samvandla är svaret på det hur:et som ställdes inledningsvis av Landshövdingen.


Läs mer om forumet och se programmet: Agenda 2030-forum

Ta del av konferensen

Fram till den 22 oktober 2023 går det att ta del av konferensen i sin helhet via Umeå universitets webb. 

Liveinspelning: Forum: Agenda 2030