"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-11-21

Socialt kapital har motverkat spridningen av HIV i Tanzania

NYHET Deltagande i föreningar och sociala grupper har motverkat spridningen av HIV-infektioner i Kagera-området i Tanzania, skriver Gasto Frumence i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 25 november.

Vilken betydelse har det sociala kapitalet i form av kontaktnät och deltagande i föreningsliv för arbetet med att förebygga HIV i utvecklingsländer? Det är den huvudfråga som studeras i Kagera-regionen i nordvästa Tanzania. Avhandlingen baseras på intervjuer med ledare för organisationer, nätverk och sociala grupper samt diskussioner i fokusgrupper med både medlemmar och icke-medlemmar i sådana grupperingar, enkäter till befolkningen i några utvalda samhällen samt uppföljningsstudier för kartläggning av förekomsten av HIV.

Som svar på HIV/AIDS-epidemin i Kagera-regionen bildades under 1990-talet många organisationer och sociala grupper. Deras syfte var att öka det sociala och ekonomiska stödet till befolkningen, bland annat genom utvecklandet av lokalt anpassade lånesystem. Dessa grupper utvecklade också strikta regler och normer, när det gällde sexuell hälsa och HIV-förebyggande arbete. Avhandlingen visar att personer med god tillgång till sådant socialt kapital är mer benägna att använda kondom vid tillfälliga sexuella förbindelser och att låta testa sig för HIV-smitta.

Avhandlingen drar slutsatsen att det sociala kapitalet har haft en viktig roll i den observerade nedgången i smittspridningen i Kagera-regionen. Det har hjälpt till att minska antalet tillfälliga sexuella partner, fördröjt sexualdebuten och medfört större möjligheter att ställa krav på kondom användning i tillfälliga sexuella relationer. Därför är det viktigt att politiker och planerare involverar sociala grupper och nätverk på gräsrotsnivån när de utvecklar strategier för att förebygga fortsatt spridning av HIV.

Gasto Frumence är doktorand i folkhälsovetenskap vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Han kan nås påtel 073-637 96 69
e-post frumencegasto@yahoo.co.uk

Fredagen den 25 november försvarar Gasto Frumence, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Betydelsen av socialt kapital i HIV-prevention: Erfarenheter från Kagera-regionen, Tanzania (Engelsk titel: The role of social capital for HIV prevention: Experiences from the Kagera Region, Tanzania).Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal Sal 135, enheten för allmänmedicin, NUS.Fakultetsopponent är professor Bo Haglund, Karolinska institutet.
Disputationen hålls på engelska.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-49319