"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-02-01

Spanska får kritik av HSV trots nöjda studenter

NYHET Högskoleverket (HSV) kritiserar utbildningen i spanska vid Umeå universitet. Fakultets- och institutionsledning har redan fattat vissa beslut för att säkra utbildningens kvalitet.

Spanska är ett positivt undantag i den dystra bilden för språkutbildning på högskolan, konstaterar Högskoleverket i sin utvärdering av ämnet vid nio av landets universitet och högskolor. Ämnet har expanderat kraftigt och är nu det näst största främmande språket efter engelska.

Bedömargruppen anser dock att universitet och högskolor inte har hängt med i den utvecklingen. Antalet lärare med doktorsexamen är exempelvis för lågt. Det gäller bland annat Umeå universitet. Högskoleverkets bedömargrupp finner att lärarkollegiet i spanska vid Umeå universitet är "väl sammansvetsat och består av entusiastiska medlemmar, som lagt ned mycket arbete på verksamhetens utveckling". Dessutom framhålls i rapporten att "kursvärderingar genomförs systematiskt och en genomgång av dessa visade att studenterna överlag är mycket nöjda med utbildningen".

Trots det är bedömargruppen kritisk. Fler disputerade lärare behövs för att kvalitetssäkra verksamheten i spanska, annars är examinationsrätten hotad.

Redan under hösten 2004 började dock institutionen arbetet med att skapa utrymme för en ytterligare fast anställd lärare på lektorsnivå.
– En tillsättning tar naturligtvis viss tid, säger Johan Nordlander, prefekt vid institutionen för moderna språk. Men vi kommer att se till att handledning och examination av uppsatser också fram till dess kan hållas på kvalificerad nivå. De två aktiva doktoranderna i spanska har handledare som numera finns vid andra universitet. Externa handledare är inte ovanligt i små ämnen.

Högskoleverket anser dock att det behövs stärkta handledarresurser om examinationsrätten ska kvarstå. Fakultetsledningen ser allvarligt på kritiken och har därför redan fattat vissa strategiska beslut.

För att ytterligare förstärka forskarutbildningen i spanska har Lars-Erik Edlund, dekanus vid humanistisk fakultet, anmodat institutionsledningen att engagera ytterligare en väl kvalificerad akademisk lärare vid någon av de andra institutionerna i landet för att biträda i forskarutbildningen.

Edlund anser att man följt de regler som gäller men har ändå givit fakultetens forsknings- och forskarutbildningskommitté i uppdrag att utreda under vilka förhållanden forskarutbildning fortsättningsvis skall bedrivas vid fakulteten.
– Doktoranderna i spanska är kvalificerade för anställningen, det finns finansiering, adekvat handledning och individuell studieplan. Däremot är det helt riktigt att den personellt tunna miljön i spanska i Umeå gör att handledarresurser måste ordnas utifrån, och det kan naturligtvis skäligen ifrågasättas om detta gagnar forskarutbildningen.

För mer information, kontakta gärna

Lars-Erik Edlund, dekanus vid humanistisk fakultetTel 090-786 78 87, 070-595 33 82
E-post: Lars-Erik.Edlund@nord.umu.se

Peter Sedlacek, kanslichef, kansliet för humanioraTel 090-786 53 22
E-post: Peter.Sedlacek@adm.umu.se J

ohan Nordlander, prefekt vid institutionen för moderna språkTel 090-786 62 36, 070-366 37 59 
E-post: Johan.nordlander@engelska.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink