"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-09-22

Specialintervju förbättrar kontakten mellan klient och socialtjänst

NYHET En specialintervju som allt oftare används inom socialtjänsten upplevs som positiv av klienter med missbruksproblem. Enligt en avhandling vid Umeå universitet tycker de flesta klienter också att relationen med socialarbetarna blir bättre efter intervjun.

Under de senaste tio åren har det blivit allt vanligare med en intervjuform kallad Addiction severity index (ASI) inom socialtjänsten. ASI-intervjun används för utredning av klienter med alkohol- och drogproblem, och innehåller frågor som berör klientens livssituation utöver missbruket. Liknande inslag har tidigare varit ovanliga i det sociala arbetet, och därför har det funnits farhågor att klienterna inte skulle acceptera intervjuformen, och att förhållandet mellan socialarbetare och klient skulle kunna skadas.

Christer Engström vid Umeå universitet visar nu i sin avhandling att de flesta klienter upplever intervjuformen som positiv. Resultaten baseras på en enkätundersökning med klienter inom missbrukarvården. I undersökningen jämfördes svaren mellan klienter som deltagit i en vanlig utredningsintervju och en ASI-intervju. Efter ASI-intervjun tyckte 85 procent av klienterna att det allmänna intrycket av intervjun var positivt. Dessutom ansåg 61 procent att intervjun förbättrade relationen till socialarbetaren.

Resultaten från en annan studie i avhandlingen visar också att relationerna med socialarbetarna inte påverkas negativt av ASI-intervjun. Däremot kände fler klienter en lägre egenkompetens i den grupp där ASI-intervjun användes. Christer Engström menar att en rimlig tolkning är att klienterna vid intervjun får en mer realistisk bild av sin livssituation och sitt behov av hjälp. Resultatet tyder också på att ASI-intervjun kan göra klienterna mer motiverade att medverka i fortsatt behandling.

ASI-intervjun skapades ursprungligen redan år 1980 i USA, och översattes till svenska år 1996. Den strukturerade intervjun tar cirka en timme att genomföra, och innehåller frågor om till exempel fysisk och psykisk hälsa, arbete och försörjning, kriminalitet, familj och umgänge. Under de senaste tio åren har uppskattningsvis mer är tvåtusen socialarbetare utbildats i intervjuformen. Eftersom ASI-intervjun allt mer används av både socialtjänst och kriminalvård, kan den ge dessa två verksamheter ett gemensamt språk och underlätta deras samverkan.

Fredagen den 23 september försvarar Christer Engström, institutionen för psykologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Implementering och utvärdering av Addiction severity Index (ASI) i socialtjänsten. Disputationen äger rum kl. 10.15 i sal Bt 104, Beteendevetarhuset. Fakultetsopponent är professor Vera Segreus, Statens institutionsstyrelse, Stockholm.

För mer information, kontakta:

Christer Engström, institutionen för psykologi, tel: 090-786 97 45, e-post: christer.engstrom@psy.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson