"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-07-01

Språkforskare får 4,5 miljoner

NYHET Språkforskarna Mats Deutschmann och Anders Steinvall, Umeå universitet, har tilldelats 4,5 miljoner kr från Marcus och Amalia Wallenbergs stiftelse för projektet Raising Awareness through Virtual Experiencing, RAVE. Även HUMlab, Umeå universitets mötesplats för humaniora, kultur och informationsteknik, är medsökande i projektet och bidrar med bland annat infrastruktur och teknisk kompetens.

Mats Deutschmann
I RAVE-projektet handlar det om att utveckla och undersöka effekten av modeller som ger studenter en möjlighet att nå en djupare förståelse av identitetsrelaterade fenomen i språket med hjälp av digitala upplevelsepedagogiska grepp.

– Digitala medier ger oss verktyg att manipulera röst och utseende. Vi kan så att säga skapa "nya" virtuella identiteter. T ex kan vi idag manipulera identitetsattribut i digitala medier så att man kan låtsas vara av motsatt kön, berättar Mats.

– Med dessa metoder kan vi ge studenter personliga erfarenheter om hur ens "identitet" som den upplevs av andra (kön, ålder, utseende, hudfärg etc.) påverkar hur vi bemöts och bedöms.

Som en bakgrund till projektet tar Mats Deutschmann upp det faktum att språket är en av de viktigaste faktorerna som vi utgår ifrån när vi bildar oss en uppfattning om varandra, och anpassningen av vårt eget språk utifrån underliggande normer och förutfattade sociala stereotyper när vi bemöter andra.

– Till exempel visar många studier att människors uttal (dialekt/accent/brytning) påverkar hur vi bedömer deras intellekt och karaktärsdrag. Andra studier har belyst hur vuxna talar på ett sätt till unga pojkar och på ett annat till unga flickor.

– Studier som dessa visar att vi inte bara blir värderade utifrån vårt eget språkbruk utan att vi även värderar andra (omedvetet) utifrån detsamma. Än viktigare i utbildningssammanhang är att vi bidrar till att forma individer genom det sätt vi bemöter dem språkligt. En djupare insikt om dessa mekanismer är något som alla lärare bör utrustas med.

Det föreslagna 5-års projektet bygger på de erfarenheter som gjordes under det av Umeå universitet Flex-medelsfinansierade projektet ASSIS 2011, där man testade olika metoder att belysa kön och språk i den virtuella världen Second Life.

De specifika syftena är:

  • Att med hjälp av olika digitala medier ytterligare utveckla metoder för att belysa olika identitetsrelaterade språkliga aspekter som påverkar vår bedömning av andra,
  • Att på så sätt exponera studenter för deras egna förutfattade stereotyper med syfte att öka deras sociolingvistiska språkmedvetenhet och attityder, 
  • Att noggrant mäta eventuella kortsiktiga och långsiktiga attitydförändringar bland försökspopulationen (lärarkandidater). 

Det övergripande syftet är att utveckla en effektiv metod för att belysa hur våra fördomar påverkar oss; en metod som kan vara till nytta inom alla relationsrelaterade yrkesutbildningar (t ex lärar-, vård och omsorg-, polis- och chefsutbildningar).

Redaktör: Per Melander