"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-02-19

Språkspalten: Nu är språket lag

NYHET Sommaren 2009 trädde Sveriges första språklag i kraft, och konsekvenserna börjar nu skönjas – också för Umeå universitet.

Foto: Johan Gunséus/www.umea.se

En lokal vinkel är att Luftfartsverket JO-anmälts för namnändringen av Umeå flygplats till Umeå City Airport.*
– Lagen säger att svenska är huvudspråk i Sverige och att svenska är det språk som ska användas av myndigheter – och Luftfartsverket är en myndighet, menade Birgitta Lindgren, språkvårdare på Språkrådet i en kommentar till P4 Västerbotten.

Redan i höstas fattade JO ett första beslut om tillämpning av språklagen. JO kritiserade forskningsrådet Formas för att felaktigt ha krävt att ansökningar om forskningsfinansiering måste vara skrivna på engelska. Enligt JO ska det alltid vara möjligt att kommunicera med myndigheter på svenska.

JO Hans-Gunnar Axberger konstaterar dock i tidskriften Klarspråk 4/2009 att ”lagen nog inte tar tillräcklig hänsyn till hur verkligheten ser ut i forskarvärlden. Lagen kan behöva nyanseras.”

Man kan också invända att myndigheter inte måste lyda JO – och att språklagen inte har några straffbestämmelser – men myndigheter måste likafullt följa lagar. Och just universitetsvärlden har här ett särskilt ansvar:

12 § Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas.

Under våren 2010 tillsattes en språkgrupp för att ta fram en konkretisering av Umeå universitets språkpolicy: Språkgruppen förverkligar språkpolicyn

Läs mer om språkfrågor vid Umeå universitet: www.anstalld.umu.se/skrivande www.anstalld.umu/english/writing

Läs mer om språklagen hos Språkrådet: www.sprakradet.se/1872

Uppdaterat 2010-04-27

Vad beträffar JO-anmälan om namnet Umeå City Airport avstår JO (DNR 5830-2009) från att kritisera Luftfartsverket.

JO skriver i beslutet att, å ena sidan, "svenska ska användas inom det allmännas kärnverksamheter", vilket omfattar "sådana förfaranden och allmänna handlingar som är av särskilt stor betydelse inom den offentliga verksamheten, såsom den politiska beslutsprocessen, domstolsförhandlingar, domar, protokoll, beslut, föreskrifter, verksamhetsberättelser och andra dokument av liknande karaktär."

Språklagen är å andra sidan avsedd att vara flexibel utanför kärnområdet:
"Språklagens bestämmelser innebär sålunda inte ett generellt förbud för det allmänna att utanför kärnområdet använda sig av andra språk än svenska. /.../ Det som nu anmälts faller utanför det s.k. kärnområdet och kan vara föremål för skiftande lämplighetsbedömningar."

"Anmälan föranleder därför ingen annan åtgärd från JO:s sida än att detta beslut tillställs Luftfartsverket med en erinran om att språklagen ålägger det allmänna ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas."

Redaktör: Michael Nordvall