"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-12-14

Spretig utveckling i forskning om information och bibliotek

NYHET I Umeå universitetets första avhandling i biblioteks- och informationsvetenskap framträder en bild av ett forskningsfält där utvecklingen verkar dra åt många olika håll samtidigt.

Forskaren Fredrik Åström har studerat forskningsfältet biblioteks- och informationsvetenskaps sociala och intellektuella utveckling. Han menar att på samma gång som ämnet biblioteks- och informationsvetenskap inte har en stark position i den akademiska världen; och utsätts för konkurrens ifråga om att forska om informationsrelaterade företeelser; ökar också samarbetet med andra ämnen. Och samtidigt som ämnet är splittrat mellan ett stort antal forskningsinriktningar från humanistiskt inriktad bibliotekshistoria till teknikvetenskaplig utveckling av system för informationshantering, pågår också en samordning och centrering kring ett antal viktiga forskningsområden inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning, BIV.

Denna utveckling är på många sätt parallell med utvecklingen av informationssamhället, där sammanslagningar av till exempel olika typer av kommunikationskanaler, företag o s v är ett tydligt drag i samhällsutvecklingen, samtidigt som det också finns tydliga drag av fragmentering av traditionella strukturer.

En anledning till denna utveckling är att BIV å ena sidan ställs inför krav att tillföra något till de yrkespraktiker som sysslar med informationshantering, till exempel bibliotekarier; både ifråga om att skapa en teoretisk bakgrund till praktiken och att utbilda praktikerna.

Å andra sidan ställs också krav för acceptans i den akademiska världen: på att forskningen är tillräckligt generaliserbar, att teoribildningar och metoder är tillräckligt robusta och att det finns en specialiserad kompetens som man är ensam om inom ett visst ämne. På samma gång finns det också drag i utvecklingen av vetenskaplig forskning i allmänhet som drar emot ett mer tvärvetenskapligt synsätt och en ökning i tillämpbarhet av forskningsresultat.

Avhandlingen är den första doktorsavhandlingen i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet; och också den första i ämnet författad utanför Högskolan i Borås och Göteborgs universitet.

Studien har belyst olika drag i utvecklingen av BIV i fyra artiklar, vilka sedan mynnat ut i en mer allmän diskussion av ämnet och dess utveckling. Inte minst genom ämnets stora spridning både ifråga om vad man forskar om, hur man forskar; och hur arbetet organiseras på olika platser; har olika metoder använts, både kvalitativa och kvantitativa, för att studera olika aspekter av BIV.

redrik Åström är född och uppvuxen i Gävle, har studerat och arbetat vid Umeå universitet de senaste femton åren, men är nu verksam vid Lunds universitet.

Fredagen den 15 december försvarar Fredrik Åström, institutionen för sociologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln The social and intellectual development of library and information science. Svensk titel: Den sociala och intellektuella utvecklingen av biblioteks- och informationsvetenskap. Disputationen äger rum kl 10.15 i Hörsal E, Humanisthuset. Fakultetsopponent är Professor Pertti Vakkari, Department of Information Studies, University of Tampere.

För mer information, kontakta gärna:

Fredrik Åström, e-post: fredrik.astrom@soc.umu.se / fredrik.astrom@kult.lu.se samt mobil: 070-494 33 46.

Redaktör: Karin Hertz