"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-03-19

Statliga föreskrifter missgynnar resultaten av skolprojekt

NYHET De skolprojekt som initierats av staten med ambitionen att utveckla skolan har svårt att uppnå dess föresatser, ambitionerna visar sig vara större än de varaktiga resultaten. Det framkommer i en avhandling från Umeå universitet.

Åsa Löfqvist har undersökt vilka varaktiga förändringar som statens riktade ekonomiska medel i form av skolprojekt bidrar till i förskola och skola, samt vad som främjat respektive missgynnat förändringarna.  

Studien behandlar två skolprojekt som samtliga förskolor och skolor i en kommun medverkade i. Det ena var ett språkprojekt som hade som huvudsakligt syfte att barn och elever med språkstörning skulle erbjudas en mycket god språk- och lärandemiljö, samt mötas av kunniga pedagoger i en inkluderande miljö. Det andra var ett projekt som strävade efter att skolan skulle förbättra sina metoder när det gäller att möta barn, elever och föräldrar, ett relationsprojekt. Projekten bedrevs nästan parallellt och har granskats med några års mellanrum. Intervjuer har gjorts med rektorer och pedagoger det år projekten var i sitt slutskede och återigen cirka tre år senare.

Studien visar bland annat att statliga medel gynnar varaktiga förändringar samtidigt som andra statliga föreskrifter begränsar vilka de varaktiga förändringarna blir.
– Statliga medel bistod kommunen i deras uppdrag att utveckla skolan, samtidigt som nya statliga föreskrifter, med annat innehåll, begränsade varaktigheten av projektsatsningarna, berättar Åsa Löfqvist.

Studien visar också att flera pågående förändringsarbeten inom en skolorganisation begränsar vilka de varaktiga förändringarna blir av enskilda projekt.
– Ansvariga måste sovra i det antal projekt som de tar sig an, och inte heller implementera nya projekt samtidigt som nya direktiv, med annat innehåll, ska omsättas i praktiken.

Enligt studien påverkas resultatet av projekten också av strukturer, kulturer och individer inom skolorganisationen, exempelvis av strukturer såsom medarbetarnas olika professioner, arbetsuppgifter och arbetsvillkor.
– Strukturer behöver uppmärksammas och förändras så att medarbetarna involveras i projektets innehåll på ett fördjupat sätt och under en längre tidsperiod. Ju större delaktighet bland organisationens samtliga medarbetare, desto större är sannolikheten att arbetskulturer förändras, och att varaktiga förändringar kommer till stånd i förskola och skola, säger Åsa Löfqvist.

Om disputationen:

Disputationen ägde rum fredagen den 6 mars. Avhandlingen heter Projekt som strategi för skolutveckling – en fjärils färdväg, men ingen dagslända

För mer information kontakta:

Åsa Löfqvist, pedagogiska institutionen
E-post: asa.lofqvist@umu.se

Redaktör: Eva Stoianov