"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-21

Statsvetare erhåller 3,6 miljoner från Forte

NYHET David Feltenius och Jessika Wide, statsvetenskapliga institutionen, har erhållit 3,6 miljoner från Forte för forskningsprojektet "Med företaget som förebild? Om kommunal hemtjänst i en marknadiserad äldreomsorg".

Efter införandet av lagen om valfrihetssystem (LOV) har det inom många kommuner uppstått en marknad av olika typer av utförare inom hemtjänsten: Privata, offentliga och ideella. Frågan är hur kommunerna använder strategier för att utveckla den egna verksamheten i denna kontext. Strategier för verksamhetsutveckling är en förutsättning för att uppnå en god kvalitet inom den kommunala äldreomsorgen. Samtidigt finns en risk att kommunerna alltför okritiskt kopierar lösningar från privata aktörer, vilket riskerar att hota den offentliga verksamhetens grundläggande demokrativärden.

Syftet med detta projekt är att beskriva och förklara den kommunala hemtjänstens strategier inom en konkurrensutsatt äldreomsorg. Följande forskningsfrågor besvaras i projektet: (a) Har kommunerna utformat strategier för den kommunala hemtjänsten? (b) Hur har strategierna mottagits av de äldre – d.v.s. har strategierna haft betydelse för äldres val av offentlig utförare? (c) Har strategierna genomförts av personalen i verksamheterna; d.v.s. kan, vill och förstår personalen själva genomförandet av strategierna? Forskningsfrågorna besvaras främst genom intervjuer med politiker, tjänstemän och brukare i sex kommuner.