"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-08-04

Stipendier för dig som studerar inom humaniora

NYHET Du som är student på humanistiska fakulteten kan nu söka ett stipendium på 15 000 kronor för internationella aktiviteter. Vi vill ha din ansökan senast 27 augusti.

Internationella stipendium för studerande inom humaniora, höstterminen 2014

Ur Balticdonationen har avsatts medel för internationalisering av utbildningar inom humaniora under 2009 fram till 2014. För 2014 är sammanlagt 150 000 kronor reserverade för internationella studerandeaktiviteter.

Utlysning

Stipendium om 15 000 kan under 2014 sökas av studenter för internationella studerandeaktiviteter på grund- och avancerad nivå inom humanistiska huvudområden och programutbildning. Exempel på sökbara aktiviteter är studie- och arkivbesök, fältarbete samt materialinsamling för självständiga arbeten.

För perioden september–december 2014 har sju (7) stipendier om vardera 15 000 kronor avsatts för studenters internationalisering inom humaniora.

Ansökan

Ansökan görs på blankett på www.humfak.umu.se/student. I ansökan ska framgå:

  • den sökandes namn och kontaktuppgifter (inklusive e-postadress)
  • kurs (inklusive kurskod) och moment inom vilken aktiviteten planeras
  • termin på program (i förekommande fall)
  • period som stipendiet ska utnyttjas
  • andra bidrag/stipenium söks även från (i förekommande fall)
  • en redogörelse (max 2 sidor) för hur stipendiet ska användas. I beskrivningen ska finnas en reseplanering (besöksmål, kontakter m.m.) och en redogörelse för på vilket vis utlandsvistelsen gynnar det egna lärandet inom huvuområdet/ämnet/programmet.

Utöver detta ska även ett intyg från studierektor, handledare eller programföreståndare vid berörd institution skickas. Intyget ska bekräfta att studenten avses läsa kursen samt bedöms kunna genomföra, i ansökan, beskrivna uppgifter. Ladokutdrag behövs inte.

Ansökan i form av ifylld blankett skickas till Registrator, Umeå universitet via e-post: medel@diarie.umu.se senast måndag den 25 augusti 2014. Dokumentet bör vara i pdf-format, eller i undantagsfall word- eller rtf-format.

Ange Dnr FS 2.1.12-1001-14 i ansökan samt i subject/ämnesrad. Underskrivna intyg från studierektor, handledare eller programföreståndare ska skickas direkt till utbildningsledare Erik Lindenius, Kansliet för humaniora, via internpost. Intygen ska vara utbildningsledaren tillhanda senast onsdagen den 27 augusti.

Beredning och beslut

Ansökningarna kommer att beredas av en grupp bestående av prodekan, utbildningsledare och studentrepresentant. Stipendieansökningar som rör kandidat- och magisteruppsatser/arbeten kommer att premieras i första hand.

Beredningsgruppen kommer även ta hänsyn till följande urvalskriterier (utan inbördes ordning):

  • Aktiviteten bör generera nya internationella kontaktytor.
  • Aktiviteten ska vara så tydlig och konkret beskriven som möjligt.
  • Sökande har ej fått tidigare stipendier ur balticdonationen.

Om antalet inlämnade ansökningar är få och/eller beredningsgruppen finner att ansökningarna inte uppnår erforderlig kvalitet, kan gruppen välja att fördela medlen till andra typer av utlysningar.

Besked till sökande lämnas i början av september, 2014. Medel utbetalas tidigast i slutet av september.

Redovisning av beviljade medel

Studenter som får stipendium är skyldiga att senast 31 januari 2015 lämna en kort redovisning och rapport för aktiviteten till utbildningsledare vid humanistiska fakulteten. Av rapporten ska framgå hur medlen använts och på vilket sett den internationella aktiviteten gynnat lärandet inom huvudområdet/programmet på annat sätt än vad som kan åstadkommas lokalt.

Per-Olof Erixon, dekan

Redaktör: Veronica Wiman Nilsson