"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-08-14

Stipendium tar miljökemist till Spanien

NYHET Lisa Lundin, doktor i miljökemi, har tilldelats ett stipendium på 264 000 kronor av Stiftelsen J Gust Richert. Tack vare detta kommer hon som postdoktor vid University of Alicante i Spanien att undersöka hur miljögifter kan brytas ned.

Lisa Lundin forskar om hur långlivade organiska miljögifter kan brytas ned genom upphettning, något som kallas för termisk behandling. Sådana typer av miljögifter bildas till exempel i askor vid sopförbränning. De återfinns också i jord, bland annat under gamla sågverk där miljöfarliga impregneringsmedel använts och på gamla industritomter där till exempel kondensatorer har tillverkats. Genom att hetta upp askorna och jordarna går det att bryta ned dessa föreningar och på så sätt förhindra dem från att läcka ut i naturen.

Lisa Lundin kommer i detta nya projekt att studera hur det går till och hur olika ämnen såsom järn och kalk skulle kunna förbättra nedbrytningen.
– Jag hoppas kunna hitta en behandlingsmetod som kan användas för många olika typer av miljögifter, till exempel dioxiner, PCB och hexaklorbensen, säger Lisa Lundin.

Den 1 oktober och i ett år framåt kommer Lisa Lundin att vara postdoktor vid Chemical Engineering vid University of Alicante i Spanien. Forskare vid denna institution har en mångårig erfarenhet av Lisa Lundins forskningsområde. Lisa Lundins avhandlingsarbete presenteras på: www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=2844

Stiftelsen J. Gust. Richert delar årligen ut stipendier för att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik. Stiftelsen har i år beviljat 32 ansökningar anslag och stipendier till ett sammanlagt belopp av knappt sex miljoner kronor, se www.sweco.se/sv/Sweden/Nyheter/2008/Kategori-1/Nya-pengar-till-forskning.

För ytterligare information, kontakta: Lisa Lundin, doktor i miljökemi Telefonnummer: 090-786 93 20, 0706-194663
E-post: lisa.lundin@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman