"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-06

Stora skillnader på blodprovskvalitet i primärvården

NYHET Provtagning och hantering av blodprover i primärvården utförs ibland på sätt som ökar risken för fel. Samtidigt vill personalen ta ansvar för att förbättra provtagningen, visar Johan Söderberg i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 8 maj.

Primärvården är basen för svensk sjukvård och många patienters första kontakt med sjukvården. Kvaliteten på ett blodprov påverkas av en kedja av händelser som börjar med att en analys beställs och slutar med att ett analyssvar tolkas. Forskning visar att de flesta felen uppstår innan provet har anlänt till laboratoriet. Trots relativt stor kunskap om att dessa fel påverkar patientsäkerheten har inga studier gjorts om hur den praktiska provtagningen och provhanteringen utförs i primärvården.

Avhandlingen omfattar en stor enkätundersökning bland provtagningspersonal på vårdcentraler och kliniska sjukhuslaboratorier. Det framgår då att identifiering av patienter, provrörsmärkning, remisshantering, informationssökning samt den praktiska provtagningen och provhanteringen ibland utförs på sätt som ökar risken för fel. Det kan påverka patientsäkerheten och medföra ökade kostnader för sjukvården. Provtagningspersonal på laboratorierna rapporterade ett bättre utförande jämfört med personal på vårdcentralerna. Avhandlingen omfattar också en undersökning av kvaliteten på blodprov som tagits i primärvården. Det visade sig vara stor skillnad i kvalitet på blodprov tagna vid olika vårdcentraler.

Resultaten kunde inte visa någon tydlig koppling mellan vidareutbildning i provtagning och bättre rapporterat utförande i primärvården. Åtgärder för att förbättra praktisk provtagning och provhantering i primärvård bör därför utformas ur ett perspektiv med hänsyn till organisationens betydelse. Processen bör utformas så att den i varje moment underlättar för den enskilde provtagaren att göra rätt. Insatserna bör också kontinuerligt utvärderas och personalens intresse för utbildning och vidareutveckling tas tillvara.

Avhandlingens resultat lägger grunden för fortsatta studier och praktiskt förbättringsarbete. Genom att öka kvaliteten vid provtagning och hantering av blodprover kan man minska sjukvårdskostnaderna och förbättra patientsäkerheten.

För mer information, kontakta gärna Johan Söderberg via e-post johan.soderberg@medbio.umu.se eller tel. 073-374 81 84

Fredagen den 8 maj försvarar Johan Söderberg, Inst. för medicinsk biovetenskap och Inst. för omvårdnad, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Sources of preanalytical error in primary health care – implications for patient safety. Svensk titel: Preanalytiska felkällor i primärvård – implikationer för patientsäkerhet. Disputationen äger rum kl 09.00 i sal 135, by. 9A, bv, NUS.
Fakultetsopponent är docent Ewa Idvall, Landstinget i Kalmar län och Linköpings universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-21256