"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-27

Stort anslag till forskning om unga med ofullständig gymnasieutbildning

NYHET Två forskningsprojekt vid Umeå universitet får tillsammans drygt 16 miljoner kronor av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. Det ena handlar om ungdomar med ofullständiga betyg det andra om den nya medieteknologins inverkan på undervisningen.

Det fyraåriga, tvärvetenskapliga projektet ”Osäkra övergångar” som leds av Lisbeth Lundahl, professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, tilldelas drygt 10 miljoner kronor.
– Projektet är inriktat på den stora grupp ungdomar som lämnar gymnasieskolan med ofullständiga betyg, och som riskerar att få större svårigheter att etablera sig i arbetsliv och samhälle än andra unga, berättar Lisbeth Lundahl.

Ungdomar med ofullständig gymnasieutbildning samt de lokala utbildnings- och arbetsmarknadsåtgärder som sätts in för att underlätta deras etablering i arbetslivet studeras över tid i projektet. Bland annat ska forskarna förklara varför andelen ungdomar med ofullständig gymnasieutbildning varierar så starkt mellan kommuner och regioner. Syftet är också att identifiera framgångsrika lokala strategier och sätt att arbeta med gymnasieutbildning och övergångsåtgärder.
I projektet medverkar forskare från Umeå, Lund, Malmö och Uppsala.

Det treåriga projektet ”Skolämnesparadigm och undervisningspraktik i skärmkulturen”, som leds av Per-Olof Erixon, professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, tilldelas drygt 6 miljoner kronor.

– Projektet tar sin utgångspunkt i det faktum att undervisningen i dagens skola i allt högre utsträckning står under inflytande av en digital medie- och skärmkultur, berättar Per-Olof Erixon. En annan utgångspunkt är att olika skolämnen är olika mycket inbäddade i den nya medieteknologin.

I projektet står de tre skolämnena bild, musik och svenska i fokus. Det utmärkande för dessa skolämnen är bland annat att de på olika sätt står mitt uppe i den nya ungdoms- och mediekulturen och på så sätt representerar olika kompetenser eller ”literacies” som krävs i ett digitalt mediesamhälle.

Projektet kommer att studera hur ny teknik och nya medier påverkar innebörden i respektive ämne ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv, dvs. ämnets paradigm och vad detta får för konsekvenser för ämnets undervisningspraktik.

I projektet medverkar forskare från Umeå, Malmö och Göteborg.

Kontaktuppgifter:Lisbeth Lundahl nås på:Tel: 090 - 786 69 20
Mobil: 0730-28 93 97
E-post: Lisbeth.Lundahl@educ.umu.se
Högupplöst porträttbild

Per-Olof Erixon nås på:
Tel: 090-786 64 36
Mobil: 070-550 86 05

E-post: per-olof.erixon@estet.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg