"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-01-27

Stort anslag till Umeå universitet för utveckling av ”grönt kol” av biomassa

NYHET Forskningsprojektet SECTOR beviljas 69 miljoner kronor av EU Sjunde ramprogrammet varav 9,5 miljoner tilldelas en forskargrupp vid Umeå universitet. Medlen ska användas till utveckling av torrefieringsbaserade tekniker och marknadsintroduktion av torrefierade produkter som fasta hållbara energibärare.

Linda Pommer vid energiteknik och termisk processkemi (ETPC), institutionen för tillämpad fysik och elektronik, leder Umeå universitets del av programmet som nu får ytterligare tre års forskningsmedel. I gruppen ingår forskarna Anders Nordin, Markus Broström och fyra doktorander: Ingemar Olofsson, Martin Nordwaeger, Katarina Håkansson och Martin Svanberg.

Forskargruppens del i det stora europeiska projektet är att utveckla tekniken för torrefiering vidare. Detta är en mycket intressant termisk omvandlingsprocess för att förädla biomassa. Den resulterar i ett "grönt kol" som också kan kompakteras utan att förädlingskostnaderna blir betungande, samtidigt som logistik-och hanteringskostnader minskar.

– Torrefiering anses därför vara en mycket lovande teknik för storskalig implementering av biomassa för såväl förnybar elproduktion som för kostnadseffektiv produktion av ”gröna” drivmedel och kemikalier, säger Linda Pommer.

Vid torrefiering värms biomassan upp till en temperatur på 250-350°C i frånvaro av syre. Genom att kombinera torrefiering med pelletering eller brikettering kan biomassan uppnå en hög energidensitet och blir då en bioenergibärare med förbättrade egenskaper för transport, hantering och lagring, och även förbättrade egenskaper för många stora slutanvändarapplikationer. Torrefiering har potential att ge ett betydande bidrag till en utvidgad råvaruportfölj för biobränsleproduktion inom Europa genom att inkludera biomassa från både jord- och skogsbruk.

SECTOR (Production of Solid Sustainable Energy Carriers from biomass by means of TORrefaction) är ett stort europeiskt projekt bestående av ett starkt konsortium med 21 partners från näringsliv och universitet. Arbetet inom SECTOR-projektet förväntas förkorta tiden för marknadsintroduktion för torrefieringstekniken och kommer också att främja forskning och utveckling. Europeiska unionen finansierar detta projekt inom det sjunde ramprogrammet. Projektet har en löptid på 42 månader och startar i januari 2012.

Mer information SECTOR-projektet:

Projektet fokuserar dels på vidareutveckling av torrefieringsbaserade tekniker för produktion av fasta bioenergibärare från pilotskala och upp till större skala, och dels på att stödja marknadsintroduktionen av torrefieringsbaserade bioenergibärare som handelsvara.

Parallellt med utvecklingen av torrefierings- och kompakteringstekniker kommer konsortiet att arbeta med utvärdering av utvalda logistikaspekter, användning och utvärdering av torrefierade produkter i befintliga och nya omvandlingsprocesser för biomassa samt bränslespecifikationer och olika testmetoder. Detta kompletteras av en utvärdering utifrån ett hållbarhetsperspektiv av torrefieringsbaserade försörjningskedjor (från biomassa till slutanvändaren).

Universiteten bistår med ”know-how” och utrustning för grundläggande teknik för torrefiering och kompaktering. Industripartners, kommer att fokusera på logistik och applikationer för slutanvändare. Övriga deltagande organisationer bidrar med kompetens vad gäller analys och testmetoder samt standardisering.

För mer information, kontakta gärna:

Linda Pommer, ETPC Telefon: 070-239 26 91
E-post: linda.pommer@chem.umu.se

Anders Nordin, ETPC Telefon: 070-239 11 33
E-post: anders.nordin@chem.umu.se

Hemsida om forskning inom torrefiering vid Umeå universitet:
http://www.tfe.umu.se/forskning/etpc/forskningsomraden/torrefiering/
Pressbild:

Redaktör: Ingrid Söderbergh