"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-01-22

Stroke hos yngre – olika konsekvenser hos män och kvinnor

NYHET Vid stroke hos personer yngre än 55 år försämras den självskattade fysiska och kognitiva förmågan väsentligt mer hos kvinnor än hos män. Det visar den avhandling som Jenny Röding försvarar vid Umeå universitet fredag 30 januari.

De flesta som insjuknar i stroke är äldre. I Sverige insjuknar närmare 30 000 varje år, medelåldern är 75 år och 5 % är yngre än 55 år. Även om andelen yngre som drabbas kan anses som ringa är denna grupp viktig då de befinner sig mitt i livet och oftast har en yrkes- och familjeroll att rehabiliteras tillbaka till.

Avhandlingen visar att yngre personer med stroke känner sig frustrerade och osynliga på grund av att deras specifika behov inte är tillräckligt tillgodosedda. Eftersom att dessa studier visar att det finns skillnader hos yngre män och kvinnor vad gällande behov och förmågor efter en stroke borde detta vara viktiga faktorer att ta hänsyn till vid rehabilitering. För att återgå i arbete verkar motivation och yttre stöd men också en bibehållet hög fysisk förmåga vara viktiga faktorer att beakta.

I en av studierna gällande förändringar i självskattad fysisk och kognitiv förmåga jämfört med innan stroke påvisas att kvinnorna i större utsträckning än männen var påverkade både gällande fysisk och kognitiv försämring. Flertalet visste heller inte hur mycket de fick anstränga sig fysiskt efter sin stroke, kvinnorna i en högre utsträckning än männen. Ett starkt samband mellan försämrad fysisk förmåga och försämrad kognitiv förmåga likväl som rädsla för att anstränga sig fysiskt påvisades också.

Mer än hälften av de yngre personerna med stroke var inte nöjda med livet som helhet. För män och kvinnor var det olika faktorer som spelade roll för livtillfredställelesen. Kvinnor med en blödning och nedsatt förmåga att koncentrera sig hade en ökad risk att inte vara tillfredställda med livet som helhet. För männen var dessa faktorer att inte leva med en partner, inte jobba samt ha en nedsatt förmåga att koncentrera sig.

Avhandlingen är baserade på en djupintervjustudie och ett rikstäckande enkätmaterial. 1068 personer i åldern 18-55 år med en stroke svarade på enkäten. De personer som besvarade enkäten var registrerade i kvalitetsregistret för strokesjukvård i Sverige, Riks-Stroke.

Jenny Röding är leg.sjukgymnast och verksam vid Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, sjukgymnastik, Umeå universitet samt Inst. för hälsovetenskap, avdelningen för hälsa och rehabilitering, Luleå tekniska universitet (LTU). Hon nås på mobiltelefon 070-653 31 16, e-post jenny.roding@ltu.se.

Fredag 30 januari försvarar Jenny Röding, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, sjukgymnastik, Umeå universitet samt Inst. för hälsovetenskap, avdelningen för hälsa och rehabilitering, Luleå tekniska universitet (LTU), sin avhandling med titeln ”Stroke in the younger: Self-reported impact on work situation, cognitive function, physical function and life satisfaction: A national survey”.
Disputationen äger rum klockan 13.00 i Vårdvetarhusets aula. Fakultetsopponent är docent Lena von Koch, Karolinska institutet.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-1958

Redaktör: Bertil Born