"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-01-10

Strukturerade åtgärder kan minska lidande vid livets slut

NYHET Många äldre upplever smärta, andnöd och ångest under sina sista dagar i livet på särskilt boende. Det kan dock lindras med rätt åtgärder inom vården. Det visar Sofia Andersson i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Ett sätt att öka kvaliteten på den sista tiden i livet kan vara att det finns ordination på injektioner med läkemedel förberett att snabbt sätta in vid behov för att lindra symtom med smärta, illamående och ångest, säger Sofia Andersson.

I sin avhandling i omvårdnad har Sofia Andersson utgått från både kvalitativa och kvantitativa studier. Det är en del med frågeformulär bland knappt 200 närstående till personer i livets slutskede samt en registerstudie från Svenska palliativregistret med nära 23 000 dödsfallsenkäter som har besvarats av vårdpersonal. Allmänt pekar resultaten på hög vårdkvalitet i livets slutskede genom god omvårdnad på särskilda boenden, men det framkommer också att ungefär varannan av de döende upplever smärta, andnöd eller ångest.

Resultaten visar ett tydligt samband mellan ordinerade injektioner vid behov och symtomlindring. också att förutom förberedda injektioner. De visade även att vårdkvaliteten kan förbättras genom att använda instrument för att göra skattningar av smärtan samt att göra munhälsobedömningar.

– Att just bedömning av munhälsan kan ha betydelse hänger sannolikt samman med att man då rent allmänt ägnar patienten extra uppmärksamhet eller att enheterna har en fungerande palliativ vård, säger Sofia Andersson.

Det visar sig också att en standardiserad vårdplan som exempelvis den så kallade Liverpool-modellen, LCP, kan vara ett sätt att förbättra vården för äldre personer i livets slutskede. Både de närstående och vårdpersonalen beskrev att de upplevde stöd av den struktur för bedömningar och vårdaktiviteter som LCP ger. Liverpool Care Pathway, LCP, är ett styrdokument som kan ses som en strukturerad eller standardiserad vårdplan för kvalitets­säkring av vården av döende.

Sofia Anderssons avhandling ingår i ett större forskningsprojekt om Implementering av Liverpool Care Pathway på särskilt boende.

Sofia Andersson är bosatt i Ursviken utanför Skellefteå. Hon har en bakgrund som sjuksköterska och distriktssköterska.

Till avhandlingen

För mer information, kontakta gärna

Sofia AnderssonTelefon:  090-786 79 94Mobil: 070-200 36 75E-post: sofia.andersson@umu.se
Nedladdningsbar pressbild på Sofia Andersson, för fri publicering. Foto: Mattias Pettersson

Om disputationen

Sofia Andersson, Institutionen för omvårdnad, försvarar fredag 12 januari sin avhandling med titeln: Vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer; närstående och vårdpersonals skattade och berättade erfarenheter. (Engelsk titel: End-of-life care in residential care homes for older persons: family members and care professionals reported and narrated experiences) Fakultetsopponent: Professor Anna-Karin Edberg, Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan Kristianstad. Plats: Vårdvetarhuset, Aulan. Kl. 09.00-12.00.

Redaktör: Ola Nilsson