"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-03-28

Studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet arbetar med Idrottshögskolan som uppdragsgivare

NYHET De studenter som läser inriktningen Ledarskap och organisation på termin 4 på Idrottsvetenskapliga programmet läser just nu en kurs i Sport Management där ett av momenten är Evenemangs- och projektledning. På det momentet brukar studenterna samverka med olika externa organisationer oftast idrottsföreningar, idrottsförbund och kommuner kring planering av ett event/arrangemang med koppling till idrottsrelaterad verksamhet. I år har de fått uppdraget att ta fram ett projektförslag för hur Studentsportardagen kan bli en intressant dag för både studenter och personal vid Umeå universitet.

Studenter på Idrottsvetenskapliga programmet, termin 4, som läser Evenemangs- och projektledning. 

Idrottshögskolans utbildningsråd arbetar bland annat med att skapa samverkan mellan de olika utbildningsprogrammen med idrottsrelevans vid Umeå universitet. Utbildningsrådet ska enligt årets verksamhetsplan se över möjligheterna att, i samverkan med studenter som läser en idrottsrelaterad utbildning vid Umeå universitet, kunna erbjuda aktiviteter för samtliga studenter och all personal på Studentsportardagen i september. Ambitionen är att utveckla ett koncept som håller över tid och ska kunna erbjudas varje termin på studentsportardagarna. 

Representanter från de olika idrottsrelaterade utbildningsprogrammen vid Umeå universitet, studentkårerna och från några externa organisationer har under senhösten och våren träffat Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare vid Idrottshögskolan, för att diskutera kring samverkan i studentprojekt. Annika Johansson, programsamordnare för Idrottsvetenskapliga programmet, berättar hur idén om att jobba med studentsportardagen växte fram under dessa möten och hur det sedan blev ett projekt för studenterna på Idrottsvetenskapliga programmet. 
- Vi har resonerat om den betydelse hälsa och friskvård har för folkhälsan och hur studenterna på olika idrottsrelaterade program skulle kunna vara delaktiga i olika projekt för att jobba mot ett hälsosamt och aktivt universitet. På momentet Evenemangs- och projektledning brukar studenterna jobba med olika event och detta ledde till idén att studenterna skulle jobba med att utveckla studentsportardagen som ett event för att öka intresse och kunskap om hälsa och friskvård, säger Annika.

På Umeå universitet har man varje termin något som kallas studentsportardagar och som innebär att halva dagen, i den mån det är möjligt skall användas till aktiviteter för att främja hälsa med de senaste åren har det inte varit så mycket arrangemang som ordnats. Studenternas uppdrag är att ta fram en projektplan som kan användas vid kommande studentsportardagar. De har fått i uppdrag att jobba med följande områden:

 • Mål och syfte för dagen
  Studenterna ska ta utgångspunkt från rektors befintliga riktlinjer samt jobba fram egna mål och visioner för Studentsportardagen. De ska fundera kring Studentsportardagen både som en del i en långsiktig hälsosatsning inom Umeå universitet samt som en mer kortsiktig hälsosatsning som sker två gånger per år.
 • Innehåll och upplägg
  Studenterna ska lämna förslag på innehåll för dagen och motivera innehållet utifrån de olika målgrupperna. De ska ta ställning till om dagen ska innehålla idrottsaktiviteter och/eller andra aktiviteter samt ge förslag på hur dagen kan bli så attraktiv som möjligt.
 • Organisation och ledning
  Studenterna ska beskriva hur de ser på organisationen/ledningen av arrangemanget. Här handlar det exempelvis om att beskriva vilka intressenterna är, vilken projektstrategi som skall användas om man skall jobba i projektform eller inte samt vilka konsekvenser dessa organisatoriska ställningstaganden får för eventet. 
 • Funktionärer/volontärer
  Studenterna ska bland annat beskriva vilka personalresurser och vilken kompetens som krävs för att genomföra dagen utifrån sina förslag. De ska lämna förslag på organisationen och ledningen av (ideell) arbetskraft i relation till avlönad personal samt ge förslag på hur olika studentgrupper kan engageras i eventet. 
 • Utvärdering/uppföljning
  Studenterna ska lämna förslag på hur Studentsportardagen kan utvärderas i syfte att kunna lära sig något till framtida arrangemang samt för att kunna göra eventuella justeringar under själva dagen.

Studenterna har under projektet kontaktpersoner på bland annat Idrottshögskolan, IKSU, Landstinget, Destomera AB som de kan bolla sina tankar kring projektet med.

Den 26 april ska studenterna vara klara med sina projektförslag och presentera dem för externa kontaktpersoner. 

Redaktör: Anna-Karin Eriksson