"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-11-01

Studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Umeå universitet får godkänt

NYHET Högskoleverket konstaterar i sin nationella utvärdering att studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Umeå universitet har högsta andelen disputerade lärare och uppfyller alla kvalitetskrav.

Bedömargruppen ger i sin rapport utbildningen beröm för välorganiserade kurser med bra innehåll och god tillgång på erfarna och kunniga lärare med bred ämnesmässig bakgrund. Gruppen ser också mycket positivt på att det finns forskningsprojekt med koppling till studie- och yrkesvägledarområdet och medvetna strategier för forskning och forskningsanknytning i utbildningen.

– De lyfter även fram att vårt nationella forskarnätverk inom området karriärval och karriärvägledning leds av en forskningssamordnare vid universitetet. Och de ser också mycket positivt på universitetets pedagogiska utbildning av lärare, säger Björn Åstrand dekanus för fakulteten för lärarutbildning.

Examensarbeten och studentinflytandet är andra områden som fungerar bra enligt rapporten. Bedömargruppen nämner också några områden där det går att göra förbättringar. De påpekar att samordningen och organiseringen av programmet kan göras tydligare. Den verksamhetsförlagda utbildningen skulle enligt deras bedömning kunna breddas och samverkan med lärarutbildningen förbättras.

– Studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Umeå universitet klarar sig bra. Inom de flesta områden där förbättringar föreslås, har vi redan påbörjat utvecklingsarbete i syfte att göra en bra utbildning ännu bättre, konstaterar Björn Åstrand.

För närmare information, kontakta: Björn Åstrand, dekanus fakulteten för lärarutbildning, Umeå universitet
Mobil: 070-642 42 12

Redaktör: Carina Dahlberg