"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-03-20

Svårt för äldre med hemtjänstinsatser att överblicka sin hjälp

NYHET I en uppdelad hemtjänstorganisation pågår ständigt förhandlingar mellan olika aktörer om de äldres omsorgsbehov, vilket får konsekvenser för hur hjälpinsatserna utformas. Det kommer Katarina Andersson, Umeå universitet, fram till i sin avhandling.

Biståndsbedömare följer gemensamma riktlinjer som strävar efter kostnadseffektivitet och kommer därmed att i viss mån bortse från tid vid bedömning av hjälpinsatser. Hemtjänstpersonalen pusslar med arbetsscheman på ett sätt som tycks förutsätta att de äldre nästan alltid är tillgängliga. Som omsorgsmottagare förväntas de äldre vara kapabla nog att överklaga biståndsbeslut, men i praktiken får de sällan rätt.

Hemtjänsten är ett område där kvinnor är i majoritet. Då männen blir fler i hemtjänstarbetet tycks traditionella könsmönster förstärkas, snarare än minska. Trots förväntningar på att männens muskelstyrka skulle underlätta för kvinnorna i hemtjänstarbetet, blir det ofta kvinnorna som får utföra de tyngre uppgifterna i alla fall. De äldre föredrar oftast att bli duschade av kvinnlig personal och de har högre förväntningar på kvinnor än män vad gäller hushållssysslor. På så sätt uppstår konflikt mellan personalens jämställdhetssträvan och de äldres önskningar och självbestämmande. Kanske är sådana dilemman olösliga?

Genom att problematisera den teoretiska förståelsen av omsorg och samtidigt belysa hur olika grupper talar om till synes välkända teman som tid, behov och kön – synliggörs de förhandlingar som sker kring de äldres hjälpinsatser, och villkoren för de möten som sker i äldreomsorgen.

– Teorier om omsorg utgår vanligtvis från närhet och personligt engagemang i möten och relationer, något som ofta bygger på ett outtalat antagande om likhet. Men många möten som sker i hemtjänsten idag sker dock mellan främlingar, säger Katarina Andersson.

Genom att låta tre gruppers röster informeras av varandra, och med hjälp av ett främlingskapsperspektiv, avtäcker avhandlingen en flertydighet vad gäller hur tid, behov och kön omtalas och förstås, samt hur detta kommer till uttryck i hemtjänstens praktiska arbete. Avhandlingen bygger främst på intervjuer med tre grupper – äldre med hemtjänstinsatser, hemtjänstpersonal samt biståndsbedömare från åtta hemtjänstdistrikt i en norrländsk kommun.

Katarina Andersson är uppvuxen i Uppsala.

Fredagen den 23 mars försvarar Katarina Andersson, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet sin avhandling med titeln Omsorg under förhandling – om tid, behov och kön i en föränderlig hemtjänstverksamhet. Disputationen äger rum kl. 10.00 i hörsal S205H, samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är Professor Rannveig Dahle, NOVA, Oslo.

För mer information, kontakta gärna: Katarina Andersson, tel 090-786 64 15, katarina.andersson@socw.umu.se

Redaktör: Karin Hertz