"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-30

Svensk-nordisk EMBL-nod är en del av ett nyligen finansierat postdoc-program

NYHET MIMS utökar möjligheterna för livsvetenskaplig forskning vid Umeå universitet genom NORPOD postdoc-program.

Text: Nora Lehotai

 

Baserat på den ursprungliga nyhetsartikeln som publicerades på webbplatsen för det nordiska EMBL-partnerskapet, på engelska: https://projects.au.dk/nordic-embl-partnership/show-news/artikel/nordic-embl-partnership-awarded-nordforsk-funding-for-postdoc-program-in-molecular-medicine

 

The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) vid Umeå universitet är den svenska noden i det nordiska EMBL-partnerskapet för molekylär medicin. MIMS kommer att ytterligare utöka möjligheterna från det nordiska EMBL-partnerskapet för den biovetenskapliga forskarvärlden vid Umeå universitet tack vare lanseringen av ett nytt postdoktorprogram - NORPOD, av det nordiska EMBL-partnerskapet.

Nordiska EMBL-partnerskapet för molekylär medicin har tilldelats 20 miljoner norska kronor för fem år (2024-2028) av NordForsk som en del av deras nordiska universitetssamarbetsinitiativ. Det positiva beslutet och betyget "excellent" kom efter peer review och strategisk bedömning av en internationell expertpanel. "NORPOD - A collaborative postdoc program of the Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine" kommer att främja forskningssamarbete till förmån för människors hälsa. Programmet samfinansieras av värduniversiteten för de fyra nordiska EMBL-noderna - universiteten i Umeå, Oslo, Århus och Helsingfors.

 

Omvandling av nordisk molekylärmedicinsk forskning: Det nordiska EMBL-partnerskapet som en NordForsk forskningsinfrastrukturhub och hem för NORPOD-programmet

Det nordiska EMBL-partnerskapet har sedan 2020 varit värd för en NordForsk Research Infrastructure Hub för att främja utbildning och vetenskapligt utbyte inom translationell molekylärmedicinsk forskning. Infrastrukturhubben underlättar nätverkande och stöd bland partnerna och utnyttjar deras respektive expertis till förmån för utökade nationella forskarsamhällen.

Med utgångspunkt i dessa intensifierade interaktioner och kunskapsöverföring kommer partnerskapet att lansera sitt nya program "NORPOD - A collaborative postdoc program of the Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine" i början av 2024. NORPOD syftar till att främja nästa generations forskare inom molekylär medicin genom att genomföra gemensamma postdoktorala forskningsprojekt. Dessa projekt är utformade för att främja starka kompetenser och forskningsexcellens.

 

Att frigöra nordiska styrkor inom translationell forskning för ett säkrare och hälsosammare samhälle

NORPOD:s postdoktorala program ska inspirera till tvärvetenskapliga metoder inom molekylärmedicin och stimulera rörlighet och utbyte av kärnkompetens och resurser. Partnerskapet har tidigare underlättat handledning av doktorander och tillhandahållit en plattform för utbyte av idéer och resurser mellan masterstudenter och doktorander, postdoktorala forskare, gruppledare och stödpersonal. Denna samarbetsmiljö gör det möjligt för individer att skräddarsy sina arbetsmiljöer för att stödja sin karriärutveckling. Med NORPOD-programmet förväntar vi oss att frigöra denna potential mycket längre, som en definierad kärnstrategi och delat uppdrag för partnerskapet.

Olika nordiska länder har unika och individuella styrkor i användningen av registerdata och biobanker, i användningen av genterapi för att bota monogena sjukdomar, i cancer-multiomik för precisionsmedicin eller i pandemiberedskap. Partnerskapet har identifierat tre övergripande teman som kopplar samman dessa styrkeområden i Norden: (1) Precisionsmedicin. (2) Från mikrober till infektionsgenomik. (3) Neurovetenskap - från gener och kretsar till sjukdomsmekanismer och interventioner. NORPOD kommer att sammanföra forskare från partnerskapet inom dessa områden, som omfattar stora utmaningar för de nordiska samhällena. NORPOD kommer att generera specifika forskningsresultat inom dessa områden för ett säkrare och hälsosammare samhälle.

 

Forskare i början av karriären drar nytta av kompetensuppbyggnad och europeiska forskningsnätverk

Tillsammans med NORPOD syftar partnerskapet till att vidareutbilda framtida projekt- och forskningsledare inom molekylärmedicin genom en rad olika utbildnings- och mentorskapsaktiviteter. Deras specialistnätverk kommer att stärka translationell forskning, precisionsmedicin och individanpassad vård, vilket kommer att förbättra möjligheterna till translation och direkt påverka folkhälsan. Programmet kommer att främja innovation inom den kliniska sektorn, läkemedelsindustrin och biotekniska uppstartsmiljöer och stimulera investeringar i dessa områden genom att öppna nya konkurrenskraftiga positioner och ansökningsmöjligheter.

De fyra nordiska EMBL-noderna arbetar i partnerskap med European Molecular Biology Laboratory (EMBL) och dess anläggningar i hela Europa, och NORPOD är inspirerat av det framgångsrika EMBL Interdisciplinary Postdoc Program (EIPOD). NORPOD ger möjlighet till närmare integration och forskningssamarbete med EMBL-kollegor, samtidigt som det nordiska EMBL-partnerskapet också utnyttjar rådgivning och infrastruktur från det bredare EMBL-nätverket.

Oliver Billker, ordförande för det nordiska EMBL-partnerskapet och direktör för den svenska noden, MIMS, säger
"Alla nordiska samhällen drar nytta av den senaste tidens anmärkningsvärda framsteg inom molekylär medicin, men forskningskompetensen i våra länder är ofta kompletterande och samarbete är därför viktigt. Vårt partnerskap erbjuder ett sätt för universiteten att arbeta tillsammans, att stärka utbildningen och att skapa ett flöde av idéer. Jag är mycket glad över att vi med NORPOD-initiativet nu för första gången kan bygga upp ett gemensamt program för forskningsprojekt. Alla institut har lagt ner mycket tankearbete och engagemang i detta nya initiativ, och vi är nu alla mycket angelägna om att ta vårt partnerskap till en ny nivå av samarbete."

 

Om NordForsks initiativ för nordiskt universitetssamarbete

Det övergripande syftet med programmet Nordiskt universitetssamarbete är att stärka den internationella konkurrenskraften och främja tillväxten av framstående forskningsmiljöer i Norden. Det syftar till att främja forskningsbaserat samarbete mellan universitet, underlätta större forskarmobilitet och främja kapacitets- och kompetensuppbyggnad för att höja kvaliteten och effekten av forskningssamarbete i de nordiska länderna. Varje universitetskonsortium bidrar med resurser som motsvarar två gånger det belopp som söks från NordForsk.

Läs mer om NordForsk

 

The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS

MIMS vid Umeå universitet är den svenska noden i det nordiska EMBL-partnerskapet för molekylär medicin. MIMS arbetar i nära samarbete med Umeå centrum för mikrobiell forskning, UCMR.
Läs mer om MIMS