Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Publicerad: 10 jan, 2013

Svensk psykiatrireform belyses i ny artikel

NYHET Anna-Britta Wilhelmsson har studerat vad den svenska psykiatrireformen har inneburit för psykiatrisk vård, med speciellt fokus på konsekvenser för den närstående till psykiskt funktionshindrade, och tillsammans med Britt-Marie Berge skrivit en artikel som nu publiceras i US-China Education Review.

Artikeln synliggör och ger en bakgrund till hur staten beskriver den svenska psykiatrireformen i styrdokument och vad den svenska psykiatrireformen innebär för närstående till personer med psykiska funktionshinder.

Samhällets syn på närståendes roll och deras delaktighet i den psykistriska vården har förändrats över tid. I samband med psykiatrireformens genomförande med öppnare vårdformer och samtidig minskning av slutenvårdsplatser fick närstående en annan roll som de inte var rustade för att klara av. Från att tidigare ha saknat insyn och delaktighet i vård och behandling och i vissa skeden ansetts vara grunden till sjukdomstillståndet till att idag vara ett stöd och bidrag i vården av den sjuke.

Läs hela artikeln här: 
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:578674/FULLTEXT02