"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-09-06

Svenskämnet i den nya medievärlden

NYHET I dagens medie- och konsumtionskultur är den tryckta boken inte längre det överlägsna mediet för att lagra och sprida texter. Med Internet har nya verkligheter, umgängesformer och texttyper uppstått. Litteraturvetaren Anne Heiths nya bok handlar om hur medieutvecklingen har påverkat svenskämnet.

Dagens svensklärare bör vara förtrogna med skriftkulturen och dess historia, men även kunna reflektera över och kritiskt granska nya medieprodukter. I boken "Texter – medier – kontexter" presenterar Anne Heith olika sätt att se på svenskämnet.

Vilken värdegrund kan vara adekvat för ett sekulariserat, mångkulturellt samhälle som det svenska? Författaren sätter fokus på skolans uppgift att verka för demokrati och jämställdhet utan att ge avkall på reflexion och kritisk granskning. "Texter - medier - kontexter" ger förslag på hur läraren i det praktiska klassrumsarbetet kan utgå från dagens medie- och konsumtionskultur.

Berättarteknikens grunder presenteras, liksom olika texttyper, medier och analysredskap. Därutöver ges en översikt av teorier om litteratur, texttolkning och analys. Avslutningsvis presenteras exempel på analyser av texter med anknytning till konsumtions-, medie- och populärkultur.

Boken vänder sig främst till blivande och yrkesverksamma svensklärare. Den riktar sig även till dem som är intresserade av svenskämnets och litteraturvetenskapens förhållande till kultur, medieutveckling och kulturanalys.

Anne Heith är filosofie doktor i litteraturvetenskap. Hon har mångårig erfarenhet av lärarutbildning och är sedan 2001 verksam som lektor och forskare vid institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå universitet. Tidigare har hon bland annat skrivit doktorsavhandlingen "Kontrapunktik. En studie i Dag Solstads 'Roman 1987' och "Medaljens forside. En roman om Aker" (Symposion, 1997).

Läs mer om hennes forskning på www.kultmed.umu.se/om-institutionen/personal/anne-heith

Texter – medier – kontexter är utgiven av förlaget Studentlitteratur. För recensionsexemplar, vänligen kontakta förlaget.

För mer information eller intervju, kontakta gärna Anne Heith på tel 090-786 71 60 eller via e-post anne.heith@littvet.umu.se .

Redaktör: Helena Vejbrink