"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-05-02

Teleskopordens funktion och betydelse

NYHET I en ny avhandling vid Umeå universitet undersöker Daniel Kjellander så kallade teleskopord av typen herstorical (her + historical) där de ursprungliga orden förkortats. Han pekar på mångtydighet som en central egenskap. Studien lyfter även fram olika former av bildspråk som viktiga begreppsliga komponenter.

Text: Per Melander

Att uttrycka sig med hjälp av teleskopord framstår även som ett effektivt sätt att verbalt kondensera och konkretisera nya och dagsaktuella begrepp

Daniel Kjellander säger att kunna analysera och utvärdera språkliga uttryckssätt framstår som en alltmer viktig kompetens i 2000-talets accelererande informationskultur, och han har i sitt doktorandprojekt tittat specifikt på ordsammansättningar där ett eller flera av de ursprungliga orden förkortats och smälts ihop.

– Kända exempel är brunch, brexit och hemester. Den engelska termen för detta är lexical blending, medan den något snävare termen teleskopord ofta används på svenska. Tidigare forskning har bland annat lyft fram de formmässiga aspekterna och de lekfulla komponenterna i denna ordbildningsprocess, säger Daniel Kjellander.

Mångtydighet en attraktionskraft

Daniel Kjellander tar avstamp i dessa antaganden, och identifierar fyra olika uttryck för mångtydighet i sitt material, samt argumenterar för att detta kan sammanlänkas med den generella attraktionskraft mångtydighet har på mänsklig kognition.

Han visar också på att olika egenskaper kan ges olika tonvikt i ett teleskopord, och att detta får konsekvenser för dess mening.

– Om till exempel formmässiga ordlekar hamnar i förgrunden, så uppvisar teleskopord i materialet en benägenhet för bildligt meningsskapande.

– Inledningens herstorical illustrerar detta genom att pronominet her (sv. hon) snävar in historical (sv. historisk) till att associeras till historia som ett mansdominerat område, då det inledande his omtolkas till motsvarande engelska pronomen (sv. hans).

När ett övergripande begrepp på detta sätt får representera en avgränsad del av detsamma, så beskrivs det vanligen som metonymi.

– Teleskopord brukar beskrivas som effektiva medel att fånga uppmärksamhet, vilket kan sättas i samband med dess popularitet i marknadsföring och opinionsbildning.

Metod för datainsamling

Att uttrycka sig med hjälp av teleskopord framstår även som ett effektivt sätt att verbalt kondensera och konkretisera nya och dagsaktuella begrepp. Daniel Kjellander menar att detta språkliga fenomen av olika skäl getts liten uppmärksamhet i tidigare språkforskning.

– Ett problem har varit att teleskopord betraktats som osystematiska, marginella och av ringa betydelse. Ett annat problem har varit att det visat sig svårt att samla in teleskopord på ett systematiskt sätt.

I sin avhandling lyfter Daniel Kjellander fram ett antal faktorer – traditionellt språkliga såväl som mer generellt kognitiva – som samverkar systematiskt i studiens data.

Av dessa framstår mångtydlighet som den mest utmärkande faktorn. Han presenterar även en metod för datainsamling som följer strikta urvalsprinciper, vilket möjliggör generella slutsatser inom studiens valda begränsningar.

Om disputationen

Avhandlingen Ambiguity at Work Lexical Blends in an American English Web News Context finns publicerad digitalt

Diputationen äger rum torsdag 5 maj, kl. 14:00-16:00, Humanisthuset, Hörsal F.

Opponent är Suzanne Kemmer, docent i språkvetenskap, Institutionen för lingvistik, Rice University, Houston, Texas.