"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-11-14

Teoretiska perspektiv möts i ny bok

NYHET I den nya antologin, Tracking Discourses – Politics, Identity and Social Change, medverkar flera skribenter från Umeå universitet och humanistiska fakulteten

REDAKTÖRER för boken är Annika Egan Sjölander, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för kultur och medievetenskaper, Umeå universitet och Jenny Gunnarsson Payne, lektor, institutionen för genus, kultur och historia, Södertörns högskola.
Diskursteori och Kritisk diskursanalys är två teoretiska perspektiv som rönt stor uppmärksamhet de senaste decennierna. Båda traditionerna ägnar sig åt kritiska studier av politik, identitet och social förändring med särskilt fokus på makt och språk men dialogen mellan företrädare från respektive skola har varit sällsynt tills alldeles nyligen.

I Tracking Discourses – Politics, Identity and Social Change har tolv forskare studerat vilka möjligheter som ett utökat idéutbyte mellan traditionerna ger upphov till. Författarna undersöker vad ett närmare samarbete kan erbjuda, både teoretiskt och empiriskt.

Fallstudierna i boken är av stort intresse när det gäller praktisk tillämpning av teoretiska begrepp och empirisk analys av specifika diskurser baserade på ett eller båda dessa analytiska perspektiv. Fallstudierna är också värdefulla för jämförelser med diskursanalyser genomförda i andra länder och kontexter.

Läs mer om boken här!