"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-09

Testbaserad inlärning är en bra pedagogisk metod som stärker minnet

NYHET Carola Wiklund-Hörnqvist visar i sin avhandling att testbaserad inlärning i klassrummen är gynnsam för hågkomst av information över tid, och med hjälp av funktionell hjärnavbildning (fMRI) har Carola i sin avhandling kunnat visa på varför det är bra. Carola Wiklund-Hörnqvist presenterar sin avhandling vid Umeå universitet den 15 december.

Avhandlingen består av tre studier som sammantaget visar att testbaserat lärande är en gynnsam pedagogisk metod som främjar hållbart lärande. Två av studierna genomfördes i autentiska miljöer där man använde aktuell kurslitteratur, i olika åldersgrupper och med olika material vilket ger en god vetenskaplig grund för användandet av testbaserat lärande i klassrummet.

Att upprepade gånger testa sig på samma material gör att minnesspåren i hjärnan stärks vilket gör det mer sannolikt att vi kommer ihåg det i framtiden, vilket är ett av målen inom utbildningsväsendet
– Evidensbaserade pedagogiska metoder är inte bara av vetenskapligt intresse utan bör definitivt vara av stor betydelse och intresse för utbildningsvetenskaplig praxis, menar Carola Wiklund-Hörnqvist.

Inom ramen för utbildningsväsendet används prov främst för att få en uppfattning om elevens nuvarande kunskapsnivå inom respektive ämne och inte som ett pedagogiskt verktyg för att stärka lärandet.
– Här pratar vi istället om att använda prov inledningsvis för att stärka lärandeprocessen. Prov för bedömning och prov för inlärning är två helt olika saker och skillnaderna kan inte nog understrykas, säger Carola Wiklund-Hörnqvist.

Ett flertal studier inom kognitiv psykologi har påvisat att det är en god inlärningsmetod att testa sig i början vid varje ny inlärning, vilket inom vetenskapen kallas för test-effekten. Trots att flera vetenskapliga beteendestudier på test-effekten har publicerats så råder det brist på studier från verkliga klassrumsmiljöer.

En annan viktig aspekt är att undersöka varför testbaserad inlärning är effektivt. I den tredje studien undersöktes vad som händer i hjärnan vid upprepat testande med hjälp av fMRI, som är en mycket informativ undersökningsmetod.
– Funktionell hjärnavbildning möjliggör identifikation av underliggande kognitiva processer och hur dessa relaterar till vårt minne. Med hjälp av fMRI så kan vi också bättre förstå och förklara varför testbaserad inlärning är gynnsamt för kvarhållandet av information över tid, säger Carola Wiklund-Hörnqvist.

Sammantaget visar resultaten från studierna på att testbaserat lärande är gynnsamt i autentiska miljöer samt när man använder aktuell kurslitteratur. Resultaten från fMRI-studien visade att upprepat testande initialt är kognitivt belastande och rekryterar regioner i hjärnan som vi vet är viktiga för inlärning men med upprepade test så minskar denna belastning.

 Vi kunde även med hjälp av analyser av mönster i hjärnaktiviteten finna stöd för att testbaserad inlärning som främjar skapandet av långtidsminne karaktäriseras av elaborering initialt vid inlärning som resulterar i en förstärkning av den semantiska representationen i hjärnan vilket är nödvändigt för lyckad framplockning en vecka senare.
– Kunskap och kännedom om hur hjärnan arbetar och fungerar är av betydelse för den praktiska och pedagogiska verksamheten om syftet är att stödja eleverna till att nå ett hållbart lärande, säger Carola Wiklund-Hörnqvist.

Avhandlingen är publicerad digitalt

För mer information kontakta gärna:

Carola Wiklund-Hörnqvist, institutionen för psykologi, Umeå universitetTelefon: 090-786 60 69
E:post: carola.wiklundhornkvist@umu.se

Fotograf: Petra Sandberg

Om disputationen:

Måndag den 15 december kl 13.15 försvarar Carola Wiklund-Hörnqvist, institutionen för psykologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Brain based teaching: Behavioral and neuro-cognitive evidence for the power of test-enhanced learning. Svensk titel: XXXX XXXX XXXX XXXX. Disputationen äger rum i Bt 102, Beteendevetarhuset, kl. 13.15.

Redaktör: Maja Bonta