"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-25

Till minne av Kenneth Nilsson

NYHET Kenneth Nilsson, tidigare prefekt för Informatik och en av pionjärerna för institutionen, har avlidit 78 år gammal.

Kenneth Nilsson, en av pionjärerna bakom Informatik, har avlidit.

Kenneth Nilsson avled den 21 mars 2016 i Södra Sandby i en ålder av 78 år.

Kenneth ägnade en stor del av sitt yrkesverksamma liv till att etablera och utveckla Institutionen för informatik vid Umeå universitet, en institution som vi kollegor har arbetat vid under många år.

Kenneth avlade sin studentexamen i Hässleholm på reallinjens matematiska gren och studerade därefter vid universitetet i Lund. Han avlade filosofie kandidatexamen 1959 och filosofie magisterexamen 1960.

1961 anställdes Kenneth vid Avdelningen för numerisk analys (från 1965 Institutionen för informationsbehandling) i Lund. Kenneths uppdrag 1961–68 var att ge konsultationer till forskare vid andra institutioner vid universitetet och utföra programmeringsuppdrag.

Parallellt med dessa aktiviteter påbörjade Kenneth 1966 sin forskarutbildning och presenterade 1972 sin licentiatavhandling ”Utformningen av objektprogrammet i COBOL för en liten datamaskin”.
1969 inrättades vid Institutionen för matematik och statistik vid Umeå universitet Avdelningen för informationsbehandling och 1976 tillträdde Kenneth en tjänst som ordinarie universitetslektor i informationsbehandling särskilt administrativ databehandling vid Umeå universitet.

Under perioden 1977–87 tillfördes ämnet administrativ databehandling i Umeå resurser för forskning och undervisning i ämnet. Företrädarna för ämnet bildade en i allt väsentligt självständig avdelning inom institutionen för informationsbehandling, med egen ekonomi och möjlighet att besluta om egna angelägenheter. Institutionen fick samtidigt rätt att anordna forskarutbildning och tilldelades en professur som tillsattes under perioden.

Kenneth var mycket aktiv i etableringen av institutionen och ägnade en stor del av sin tid åt institutionens uppbyggnad och drift. Exempelvis var Kenneth prefekt för institutionen under en lång period och han arbetade även aktivt, som universitetslärare och med egna forskningsprojekt.
Även efter pensionen fortsatte Kenneth att följa och dokumentera institutionens utveckling, ett arbete som han ägnade sig åt ända fram till februari 2016.

Som kollegor känner vi stor saknad, men samtidigt djup tacksamhet för det arbete Kenneth lade ner på vår institution.

Kenneth var duktig på att dokumentera institutionens historia och vi kommer på liknande sätt att hålla minnet av honom starkt levande.

Nuvarande och tidigare kollegor vid Informatik, Umeå universitet

Redaktör: Mikael Hansson