"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-15 Uppdaterad: 2024-06-28, 10:44

Tillfrisknande från barnastma vanligare än vid vuxendebut

NYHET Faktorer i tidig barndom påverkar insjuknande i astma både i barndom och i ung vuxen ålder, visar en avhandling. De har även en betydande roll för långtidsprognosen av astma. De flesta med vuxendebuterad astma hade kvar sin sjukdom efter 15 år, medan tillfrisknandet från barnastma var vanligare.

Astma är en folksjukdom som kan debutera både i barndomen och i vuxen ålder. Det finns få studier där man följt personer under lång tid för att ta reda på hur astma utvecklas och förändras över tid. Avhandlingens syfte var därför att bidra med ny kunskap om
1) insjuknandet, incidensen, av astma från barndom till ung vuxen ålder och faktorer av betydelse för både incidens och prognos och
2) vilka kliniska egenskaper som är relaterade till långtidsprognos av astma bland vuxna.

Avhandlingen bygger på studier, där över 3 000 personer följts från 8 till 28 års ålder. Insjuknande i astma var högt i barndomen, fortsatt högt under tonåren men minskade under ung vuxen ålder. Upp till 10 års ålder var astma vanligare bland pojkar än flickor men från 15 års ålder blev det vanligare bland flickor. Faktorer i tidig barndom, såsom rökning under graviditeten, låg födelsevikt, att ha eksem, att ha ett positivt allergitest mot luftburna allergen (t.ex. björk, gräs och pälsdjur) eller svåra luftvägsinfektioner före 8 års ålder, var främst associerade med astmadebut i barndom och tonår. Kort amningstid och att ha förälder med astma var relaterade till astmadebut även i ung vuxen ålder.

Allergiska ögon- och näsbesvär vid 8 års ålder var starkt associerat med astmadebut under både barndom, tonår och ung vuxen ålder. Ungefär 40 % av dem med astma vid 8 års ålder hade tillfrisknat från sin astma vid 28 års ålder. Allergisk sensibilisering, allergiska ögon- och näsbesvär och allvarlig luftvägsinfektion i barndomen samt ökad känslighet i luftvägarna i tonåren var vanligare bland dem som hade kvar sin astma vid 28 års ålder. Samtidig förekomst av astma och hösnuva ökade från 8 till 28 års ålder, särskilt bland dem med ett positivt allergitest.

Såväl i barndomen som i tonåren och ung vuxen ålder var det dock ovanligt att samtidigt ha alla tre tillstånden – astma, eksem och allergiska ögon- eller näsbesvär. Bland personer som fått astma i vuxen ålder hade 9 av 10 kvar sin astma efter 15 års uppföljningstid. Personerna som tillfrisknat från astma hade bättre lungfunktion och mindre känsliga luftvägar än de som hade kvar sin astma. 

– Oavsett ålder, är det viktigt att komma ihåg att fråga om faktorer tidigt i livet och under småbarnsåren, som exempelvis födelsevikt, exponering för rökning, luftvägsinfektioner, och om de har andra allergiska tillstånd samt ärftlighet för astma och allergi. Alla dessa faktorer kan påverka utveckling av astma men också prognosen av sjukdomen, säger avhandlingens författare Linnéa Almqvist, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Fredagen den 17 maj försvarar Linnéa Almqvist, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Hållbar Hälsa vid Umeå universitet, sin avhandling Astmaepidemiologi – prognos av astma som debuterar i barndom respektive vuxen ålder. Disputationen äger rum klockan 9.00 i Aulan, Sunderby sjukhus, Luleå.

DiVA-länk

Kontaktuppgifter
070-623 72 14
linnea.qvist@umu.se