"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-13

Tjugotre enheter tilldelas status som universitetssjukvårdsenheter i norra sjukvårdsregionen

NYHET Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse har efter ett ansökningsförfarande och en noggrann utredning, inklusive extern sakkunniggranskning, beslutat att ge 23 akademiska sjukvårdsenheter i norra sjukvårdsregionen status som universitetssjukvårdsenheter.

Mikael Wiberg. 
Foto: Jan Lindmark.

Det är enheternas forsknings- och utbildningsverksamhet som bedömts enligt en rad högt ställda kvalitetskrav på bland annat undervisning, vetenskap och samverkan. Bedömningen har inte undersökt vårdkvalitet.

– Att de allra flesta av de akademiska sjukvårdsenheterna som ansökt uppfyller våra högt ställda krav på exempelvis forskningsvolym och bemanning tycker vi är väldigt positivt, säger professor Mikael Wiberg, forsknings- och utbildningsdirektör vid Västerbottens läns landsting.

Universitetssjukvård är ett nytt begrepp som infördes 2015 i ett nationellt avtal mellan svenska staten och de sju landsting inom vilka universiteten primärt bedriver läkarutbildning och medicinsk forskning. Universitetssjukvård ställer bland annat höga krav på att universiteteten deltar i ledningen av sjukvården.

Norrlands universitetssjukvårsstyrelse beslutade i maj 2015 att ge sina beredande kommittéer i uppdrag att utlysa möjligheten för akademiska sjukvårdsenheter i hela norra sjukvårdsregionen att tilldelas status som universitetssjukvårdsenheter/-tandvårdsenheter. Mellan december 2015 och mars 2016 mottogs i en första omgång ansökningar från 26 akademiska sjukvårds- och tandvårdsenheter. Ansökningarna bedömdes av både interna vetenskapligt kompetenta granskare och externa sakkunniga inom de aktuella områdena. Bedömningarna skedde enligt en rad högt ställda kvalitetskrav på exempelvis forskningsvolym, bemanning, patientunderlag, infrastruktur och kunskapsöverföring.

Av de 26 mottagna ansökningar i den första ansökningsomgången uppfyllde hela 23 enheter universitetssjukvårdsstyrelsens högt ställda krav. Status som universitetssjukvårdsenhet/
universitetstandvårdsenhet i norra sjukvårdsregionen beviljas för en period på fem år, varefter en ny utredning sker efter förnyad ansökan. Under 2017 kommer dessutom en nationell granskning att ske av universitetssjukvården i hela landet.

Patrik Danielson.
(foto: Jan Alfredsson)

– Vi är väl förberedda för den nationella granskningen i och med detta gedigna arbete som genomförts regionalt för att genomlysa forsknings- och utbildningskvaliteten, säger professor Patrik Danielson, prodekan för den medicinska fakulteten vid Umeå universitet.
– Till skillnad från många andra regioner i landet har vi valt att redan i den regionala processen använda oss av externa sakkunniga. Vi tror därför att en erhållen status som universitetssjukvårdsenhet i norra regionen innebär en viktig och gedigen kvalitetsstämpel.

– Vi ser gärna att det fåtal enheter som på grund av exempelvis volym av publicerade forskningsartiklar eller antal doktorander ännu inte uppnådde kraven fullt ut i denna omgång ansöker igen på nytt nästa år. Även andra sjukvårdsenheter i norra regionen som inte sökte denna omgång kommer med all säkerhet att vara aktuella att söka i kommande omgångar, säger Mikael Wiberg.

Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse är högsta beslutande organ inom samverkansorganisationen mellan Umeå universitet och de fyra landstingen i norra sjukvårdsregionen. I styrelsen sitter bland andra den norra regionens fyra landstingsdirektörer, universitetets rektor och dekanen för den medicinska fakulteten.

För mer information, vänligen kontakta:

Vid Västerbottens läns landsting:

Mikael WibergForsknings- och utbildningsdirektör
070-576 06 52, mikael.wiberg@vll.se

Annika Nordin-JohanssonBiträdande hälso- och sjukvårdsdirektör
070-290 63 08, annika.nordin.johansson@vll.se

Vid Umeå universitet:

Patrik DanielsonProdekan medicinska fakulteten
070-336 80 30, patrik.danielson@umu.se

Följande 23 akademiska sjukvårdsenheter har utsetts till universitetssjukvårdsenheter av Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse 2016-10-12:

(Västerbotten efter basenhetens namn innebär att basenheten är en länsklinik i Västerbotten)

 • Arbets- och beteendemedicinskt centrum, Västerbottens läns landsting (VLL)
 • Barn- och ungdomscentrum Västerbotten
 • Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten
 • Bild- och funktionsmedicin Västerbotten
 • Cancercentrum Umeå
 • Centrum för intensiv och postoperativ vård, VLL
 • Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik Västerbotten
 • Familjemedicin, Primärvården, VLL
 • Geriatriskt centrum Umeå
 • Hand- och plastikkirurgisk klinik, VLL
 • Hjärtcentrum Umeå
 • Hud- och STD Västerbotten
 • Infektionsklinik Umeå
 • Kirurgcentrum Umeå
 • Kvinnoklinik Umeå
 • Laboratoriemedicin Västerbotten
 • Läkemedelscentrum Västerbotten
 • Medicincentrum Umeå
 • Neurocentrum Västerbotten
 • Ortopedisk klinik Umeå
 • Psykiatrisk klinik Umeå
 • Reumatologi Västerbotten
 • Ögonklinik Umeå

Följande enheter som ansökt erhåller inte status som universitetssjukvårds-/universitetstandvårdsenheter i denna omgång:

 • Länsverksamhet Medicin, Landstinget Västernorrland
 • Specialist- och utbildningstandvården, VLL
 • Öron-näs-hals- och käkkirurgi Västerbotten

Redaktör: Daniel Harju