"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-01

Tolv miljoner från Botnia-Atlanticaprogrammet till forskningsprojekt med Umeåanknytning

NYHET Två av de sex projekten som beviljats medel från Botnia-Atlanticaprogrammet i februari har koppling till Umeå universitet: Animal Sensor Networks samt Mare Purum. Båda projekten syftar till att öka samarbetet mellan grannländerna.

Botnia-Atlanticaprogrammet har delat ut EU-medel med syftet att öka samarbetet mellan grannländerna. Alla projekt som beviljats EU-medel ska ha partners i minst två av länderna Finland, Sverige och Norge och partnerna ska finnas inom programmets geografiska område.

Animal Sensor Networks

Johannes Karlsson, Embedded Systems Lab vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet, leder projektet Animal Sensor Networks som erhöll 629 673 EURO motsvarande drygt 5,5 miljoner kronor.

Användandet av trådlösa sensorer för att samla in information från djur har blivit allt viktigare. Det gäller tillämpningar från jordbruk till viltforskning och turistattraktioner. Pågående forskning kring trådlösa sensorer bedrivs i inom jordbruket i Finland och motsvarande forskning i Sverige görs i djurparker.

Målet med projektet är att bedriva tillämpad forskning och skapa nya affärsmöjligheter och gränsöverskridande samverkan inom området sensornätverk för djur. Resultatet ska tillämpas i turismapplikationer vid den testmiljö som byggs upp i Lycksele djurpark. Tekniken ska även tillämpas inom jordbruksområdet vid SLUs försöksanläggning i Umeå och vid CENTRIA i Finland.

De partners som medverkar i projektet är Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Lycksele Djurpark (Lycksele kommun) samt Central Ostrobothnia University of Applied Sciencies, CENTRIA.

Mare Purum

Projektet Mare Purum, beviljades 789 797 EURO, motsvarande nästan 7 miljoner kronor, och från Umeå universitet medverkar Britta Lindholm-Sethson vid kemiska institutionen och Torgny Mossing, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Projektledare för den svenska delen är Paul Geladi, Sveriges lantbruksuniversitet.

Projektet ska höja den regionala kompetensen kring anläggningar med biologisk avloppsrening och bidra till hållbar utveckling i regionen genom gränsöverskridande miljösamarbete.

Målsättningen är att utveckla en bättre mätmetodik baserad på processmätning i realtid av viktiga parametrar få en bättre kontroll av biologiska avloppsreningsanläggningar. Metodiken ska utvecklas och testas i ett antal anläggningar inom BA-regionen.

Målgruppen är verksamheter som har biologiska avloppsreningsverk och ligger inom BA-regionen, till exempel cellulosaindustrier, kommunala avlopps- och reningsverk, livsmedelsindustrin, små och medelstora företag som kan utveckla produkter och tjänster inom området.

Samarbetspartner i projektet är Yrkeshögskolan Novia, Teknologcentret Ketek AB, Vasa yrkeshögskola, Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

För mer information, kontakta gärna:

Johannes Karlsson, Animal Sensor NetworksTelefon: 090-786 70 56
E-post: johannes.karlsson@tfe.umu.se
Om projektet: Animal Sensor Networks

Britta Lindholm-Sethson, Mare PurumTelefon: 090-786 53 67
E-post: britta.sethson@chem.umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh