"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-19

Trafikavgaser kan orsaka astmatiska besvär och astma hos vuxna

NYHET Astmatiska besvär och utveckling av astma bland vuxna ökar i takt med halterna av fordonsavgaser utanför bostaden. Det visar Lars Modig i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 29 maj.

Effekterna på luftvägarna har framförallt relaterats till ökad rapportering av luftvägsrelaterade besvär, men under senare år har även flera studier på barn visat på samband mellan exponering för fordonsavgaser och effekter på lungfunktion och utvecklandet av astma. Studier på vuxna är mer sällsynta, speciellt när det gäller sambandet mellan trafikavgaser och utvecklandet av sjukdomar såsom astma.

Lars Modigs avhandling bygger på fyra studier. I första studien visar resultaten på ett samband mellan halten av fordonsavgaser utanför bostaden och andelen deltagare som anger att de är besvärande av fordonsavgaser, och andelen som rapporterar astmatiska symptom. De tre följande studierna fokuserar på sambandet mellan fordonsavgaser utanför bostaden och risken att utveckla astma och hösnuva (rinit). Analyserna har gjorts med olika typer av mått på fordonsavgaser, och resultaten visar bland annat på en högre risk att utveckla astma bland studiedeltagare som bor mindre än 50 meter från högt trafikerade vägar jämfört med deltagare som bor längre bort. Däremot kunde ingen effekt på utvecklandet av rinit påvisas.

Luftföroreningar är sedan många år ett känt hälsoproblem, som kopplats till både ökad dödlighet och sjuklighet. Barn är av naturliga skäl en viktig grupp att studera vad gäller effekter av trafikföroreningar, men det är även viktigt att studera effekter på vuxna.

Astma är en sjukdom som kan orsaka mycket besvär även för den som drabbas senare i livet, och som i likhet med andra luftvägssjukdomar är kostsamma för samhället. Det är därför viktigt att studera sambanden för att kunna vidta förbättrande åtgärder. Resultaten från avhandlingen stärker tidigare resultat som visat att trafikföroreningar är ett hälsoproblem, och belyser ytterligare att trafikföroreningar är ett problem som måste tas hänsyn till vid samhällsplanering i syfte att sänka de halter som människor utsätts för.

Lars Modig är uppvuxen i Malung. Han nås på telefon 090-785 23 79, mobiltelefon 070-561 91 01 eller e-post lars.modig@envmed.umu.se.

Fredag 29 maj försvarar Lars Modig, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet, sin avhanding med titeln Asthma, rhinitis and asthma related symptoms in relation to vehicle exhaust using different exposure metrics.
Disputationen äger rum klockan 13.00 i Major Groove, byggnad 6L, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Lars Barregård, Göteborgs universitet.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:214570

Redaktör: Bertil Born