"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-04

Träningsapp för äldre ska minska risken för fallskador

NYHET Enheten för fysioterapi och institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet har i samarbete med Luleå tekniska universitet utvecklat träningsappen Säkra steg. Projektet har nu fått 3,4 miljoner kronor i bidrag av Vetenskapsrådet för att vidareutveckla, utvärdera och sprida träningsappen, som genom att hjälpa och motivera äldre till förebyggande träning av balans och styrka syftar till att minska risken för fallolyckor.

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skador hos personer med hög ålder och inträffar oftast i dagliga aktiviteter. Varje dag dör tre personer i Sverige på grund av en fallolycka medan 50 får en höftfraktur och de vanligaste riskfaktorerna är nedsatt balans och styrka i benen. Förutom fysiska skador som kan ge stora konsekvenser för livskvalitet och hälsa finns ofta en rädsla för att falla, vilket kan göra att äldre personer inte törs utföra olika aktiviteter och därmed undviker sociala sammanhang.

Den uppmärksammade träningsappen, som utformats för smarta telefoner och läsplattor, har utvecklats av forskare tillsammans med en grupp äldre personer i målgruppen. Användaren har själv möjlighet att skapa sitt träningsprogram med hänsyn till egna önskemål och behov, samt tillhandahåller möjligheter att mäta den egna utvecklingen under träningen.

Forskning visar att fysisk träning av balans och styrka minskar fallrisken med upp till 30 procent och att förebyggande träning ska pågå under minst tre månader och utföras några gånger per vecka. Samtidigt visar forskning att få äldre känner till att fallolyckor kan förebyggas genom träning eller får adekvat information om lämpliga träningsåtgärder från hälso- och sjukvården.

Utvärderingen av träningsappen kommer först i en mindre studie kika på genomförbarhet, där både applikationen och studieupplägget utvärderas. I nästa steg utvärderas effekten av träningen samt olika strategier för implementering genom en randomiserad kontrollerad studie med personer som är över 70 år och bor i eget boende. Deltagarna lottas in i tre grupper om preliminärt 40 personer, som i tre månader registrerar hur mycket de tränar, genomför tester samt besvarar enkäter före och efter träningsperioden. De mått som främst utvärderas är hur mycket deltagarna tränar samt effekter på balans och styrka.

De tre grupperna består av personer som tränar med hjälp av ett instruktionshäfte som finns att ladda ned från nätet, personer som tränar med hjälp av träningsappen samt personer som förutom träning med träningsappen också får vägledning och motivation av en äldre mentor med erfarenhet av Säkra steg och som finns tillgänglig att kommunicera med genom appen. Mentorer har tidigare visat sig vara effektiva för att stödja personer som vill öka sin fysiska aktivitet. Deltagarna intervjuas också om hur de upplevt träningen och sex månader efter avslutad träningsperiod upprepas mätningarna för att se om eventuella effekter kvarstår samt om de fortsatt att träna.

Projektet Säkra Steg genomförs i en tvärvetenskaplig grupp bestående av forskare i fysioterapi, informatik och datavetenskap. Under hela projektets gång kommer en grupp äldre personer att delta som rådgivare till forskningsgruppen och träningsmentorer. Gruppens erfarenheter är värdefulla vid t.ex. rekrytering av deltagare, val av lämpliga träningsmetoder samt vid utformandet av informationsblad och populärvetenskapliga sammanfattningar av resultat. Om detta projekt visar positiva resultat, är målet att träningsappen Säkra Steg ska göras fritt tillgänglig.

Projektets webbsida:
www.communitymedicine.umu.se/enheter/fysioterapi/forskning/aktuell-forskning/sakra-steg/

Redaktör: Lena Åminne