"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-02-05

TRB Sverige och Umeå universitet satsar på grönare bränsle för lastbilar

NYHET Resurs- och kompetensföretaget TRB Sverige inleder ett samarbete med Energiteknik och termisk processkemi (ETPC) vid Umeå universitet med finansiering av forskning på kostnadseffektiv produktion av drivmedel från biomassa. Tre doktorander forskar nu inom en ny teknik som ETPC utvecklat.

I Sverige är vi generellt duktiga på att hantera och omvandla biomassa. Det material som traditionell skogsindustri inte använder kan dock förädlas betydligt bättre, t.ex. genom att producera andra generationens förnyelsebara biodrivmedel såsom syntetisk diesel och andra syntesbränslen.

ETPC utvecklar spetsteknik för förädling av biomassa. TRB Sverige kommer att delfinansiera tre doktorander som tillsammans utvecklar hela systemet för framtidens produktion av andra generationens biodrivmedel. – Vi tycker att det är viktigt att fortsätta att arbeta konkret och med projekt som har potential”, säger Per Olof Arnäs, TRB Sverige.
– TRB har arbetat aktivt med miljöfrågor sedan 1990 och vi vill än en gång vara med och satsa där vi kan göra nytta. Det har tagits ett flertal initiativ inom vår bransch det senaste året, inte minst rörande sparsam körning för minskad bränsleförbrukning och ökad trafiksäkerhet. Detta är något som vi har arbetat aktivt med sedan 2000, och vi känner nu att det är dags att växla upp till en ny nivå. Genom att finansiera denna forskning vill vi bidra till att skapa en grönare energikälla, samt ge en möjlighet för inhemsk produktion av andra generationens biodrivmedel.

TRB Sverige har tidigare finansierat forskning, bland annat inom miljölogistik på Chalmers. Produktion av syntetiska drivmedel har omfattas av flera utmaningar, framförallt inom de processteg som föregår själva drivmedelssyntesen. Utvecklingen har dock tagit flera steg framåt bland annat genom forskningen vid Umeå universitet.
– Vi tycker det är positivt att den forskning och utveckling vi bedriver har uppmärksammats av TRB, och ser fram emot ett utökat samarbete med en stor, oberoende aktör på svensk drivmedels- och transportmarknad, säger professor Anders Nordin, ETPC.

– Med denna insats samlas ett antal betydande aktörer kring ett alternativ som är både kommersiellt och miljömässigt intressant och som kan introduceras på marknaden i tid för att möta de mål som formulerats av bland annat EU.

Runt 85 miljarder kronor av svensk skogsindustris exportintäkter kommer från massa, papper och sågade trävaror. Men förhållandena förändras, t.ex. tävlar svensk skogsråvara numera mot snabbväxande träd från andra länder och digitala medier ersätter i allt större utsträckning papperstidningar. Samtidigt innehåller industrins restprodukter i form av spån, grenar, toppar, bark och processrester nya och outvecklade tillgångar för att tillverka gröna kemikalier, drivmedel och andra förädlade bränslen.
– Industriaktörerna liksom forskarna i Sverige ligger långt fram och vi har två av världens mest intressanta bioraffinaderiinitiativ i Örnsköldsvik och Piteå. Med de nya doktorandprojekten och TRB som partner höjer vi gemensamt ambitionsnivån och involverar också marknadsaktörer tidigt i utvecklingen, säger Anders Nordin.

Tillsammans avser ETPC och TRB att utveckla samarbetet vidare till att omfatta forskning rörande det logistiksystem som behöver byggas upp för att stödja processerna. En del av förädlingsprocesserna kan t ex med fördel ligga i Norrlands inland nära råvaran, för att sedan billigare och resurssnålare transporteras till nästa förädlingssteg vid väst- eller ostkusten.
– Ett systemperspektiv är viktigt, säger Per Olof Arnäs.

En forskningsansökan är redan inskickad tillsammans med Chalmers. Biomassan förädlas i tre steg. Först torkas (torrefieras) biomassan till ett torrt, vattenavstötande pulver med hög homogenitet och energidensitet. Detta material lämpar sig väl för transport, lagring och matning in till nästa steg. I steg två förgasas materialet för att sedan i steg tre omvandlas till drivmedel. Denna omvandlingsteknik är idag etablerad och allmänt vedertagen. Forskningen kommer att fokuseras på att optimera och integrera de första två stegen.

ETPC Energiteknik och Termisk Processkemi är en forskningsenhet vid Umeå universitet med ca 15 forskare verksamma inom området hållbar utveckling. Fokus ligger på utveckling av energiomvandlingsprocesser för biomassa. ETPC ligger i framkant när det gäller denna utvecklingwww.chem.umu.se/etpc/

TRB Sverige AB är ett branschföretag inom transportnäringen som ägs till lika delar av 16 större transportföretag. Dessa företag omsätter ca 11,6 miljarder, förfogar över 7 400 fordon samt sysselsätter ca 9 400 personer. Delägarföretag: Alltransport, ALWEX, BDX, Bilfrakt.se, Centralen, GDL, GKF Frakt, GLC, Foria, LBC Frakt, LBC Varberg, MaserFrakt, mlt, Närkefrakt, Samfrakt och Sundfrakt www.trb.se

För ytterligare information:

Anders Nordin, professor Energiteknik och termisk processkemi vid Umeå universitet Telefon: 090-786 52 64, 070-2391133
E-post: anders.nordin@chem.umu.se

Per Olof Arnäs, PhD, TRB Sverige Telefon: 0300-171 37
E-post: per-olof.arnas@trb.se

Redaktör: Karin Wikman