"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-08-31

Två kandidatgener bakom typ 1-diabetes identifierade

NYHET Generna Cd3zeta och Lrmp bidrar till ökad risk för typ 1-diabetes. Det visar Marie Lundholm i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 4 september.

Typ 1-diabetes (T1D, även känt som ungdomsdiabetes) är en vanlig kronisk autoimmun sjukdom som drabbar allt fler människor. Musmodellen NOD (non-obese diabetic) utvecklar spontant en autoimmun sjukdom som liknar human T1D. Många gener som visat sig bidra till diabetesutveckling hos NOD-musen är också kandidatgener för den humana sjukdomen. Bland dem finns Cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4 (Ctla-4) som är en väl beskriven negativ regulator av T-lymfocyter (kroppens immunceller).

Marie Lundholm visar att bildandet av CTLA-4-protein hos NOD-musen styrs dels av Cd3zeta-genen på kromosom 1 och dels av Idd3 (Il-2)-genen på kromosom 3. Studierna visar också att NOD-musen har en variant av Cd3zeta-genen som kan bidra till försämrad aktivering av T-lymfocyter och ökad risk att utveckla diabetes.

NOD-musen har mer än 20 genetiska riskområden som bidrar till diabetesutvecklingen. En av dessa regioner är Idd6. I avhandlingen har Marie Lundholm också studerat denna kromosomregion och funnit att NOD-musen uppvisar ett defekt uttryck av en gen lokaliserad i detta område, genen för Lymphoid restricted membrane protein (Lrmp). Denna kodar ett transmembranprotein som huvudsakligen uttrycks i omogna T-lymfocyter, och kan därför tänkas påverka utvecklingen av T-lymfocyter. Detta fynd utpekar Lrmp-genen som en trolig kandidat för Idd6-riskfaktorgenen.

Sammantaget ger dessa fynd en ökad insikt i de mekanismer som ligger bakom uppkomsten av diabetes i såväl NOD-musen som hos människa.

Vid T1D förstörs de insulinproducerande beta-cellerna i bukspottkörteln och personer som drabbats av sjukdomen behöver därför tillskott av insulin för att överleva. Sjukdomen beror av många gener och miljöfaktorer, vilket gör den komplex och svårstuderad. Djurmodeller är därför ett viktigt redskap för att identifiera och beskriva funktionen hos gener som ligger bakom de patologiska processerna.

Marie Lundholm nås på mobiltelefon 070-646 67 02 eller e-post marie.lundholm@medbio.umu.se.

Fredag 4 september försvarar Marie Lundholm, Inst. för medicinsk biovetenskap, medicinsk och klinisk genetik, sin avhandling med titeln Functional analysis of candidate genes contributing to type 1 diabetes in the NOD mouse.
Disputationen äger rum klockan 9.00 i hörsal Betula, by. 6M, NUS. Fakultetsopponent är docent Vivianne Malmström, Karolinska institutet.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:216268

Redaktör: Bertil Born