"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-04

Två Umeåforskare med i storsatsning på skatteforskning

NYHET Som resultat av en gemensam satsning av Riksbankens Jubileumsfond (RJ), Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och Skatteverket har fem forskningsprojekt, varav två vid Umeå universitet beviljats anslag.

Professor Thomas Aronsson, nationalekonomiska institutionen, Umeå universitet beviljas 4 miljoner kronor till projektet Optimal beskattning, ofullständig konkurrens och internationellt samarbete.

Professor Åsa Gunnarsson, juridiska institutionen, Umeå universitet beviljas 2,5 miljoner kronor till projektet Gender Equality in Revenue Law.

Thomas Aronssons forskningsprojekt

handlar om optimal inkomst- och varubeskattning. Syftet är att utvidga tidigare litteratur i framför allt tre avseenden; •genom att vidareutveckla teorin för optimal beskattning under ofullständig konkurrens på arbetsmarknaden, •genom att koppla ihop teori för omfördelning under asymmetrisk information med den ganska nya litteraturen kring paternalistiska motiv för ekonomisk politik
•genom att fokusera på den institutionella – och den internationella - struktur inom vilken nationella regeringar fattar beslut om skatter.

De första två aspekterna handlar om marknadsmisslyckanden respektive begränsad rationalitet och deras konsekvenser för den ekonomiska politiken. Den tredje handlar om ett fiskal-federalism perspektiv på teorin för optimal beskattning, vilket bland annat motiveras av ökad internationalisering liksom samverkan kring fördelningspolitik inom ramen för EU. Detta är relevant bland annat därför att ekonomier i dag i allmänhet är mycket mer öppna än när teorin för optimal inkomstbeskattning började ta form för 30- 40 år sedan.

Projektet kommer också att behandla effekter av internationellt samarbete kring beskattning, vilket dels kan motiveras av marknadsmisslyckanden, dels också av de incitament som möter nationella regeringar inom ramen för ekonomiska federationer.

Åsa Gunnarssons projekt

syftar till att utveckla genusperspektiv på skatterätten, både teoretiskt och metodologisk. Denna typ av forskning förekommer nästan inte alls i Europa och överhuvudtaget inte i Norden. Med hänsyn till de kraftfulla skrivningar som förekommer i EU:s färdplan för jämställdhet om behovet av ny kunskap för jämställdhetsintegrering inom alla samhällsområden, kan projektet ses som ett viktigt bidrag för en kunskapsutveckling inom vitala områden för medlemsstaternas finansierings- och välfärdssystem.

Huvudsyftet med projektet är göra komparativa studier av skatterättsliga frågor som är av grundläggande betydelse för hur skatterätten reproducerar ojämställda förhållanden. Tre områden kommer att studeras; definitionen av skattehushållet mot bakgrund av den kontextuella modellen av omsorgs och försörjning, skatterättens delsubventionering av barnkostnader, samt beskattningen av hemarbete och hushållsnära tjänster.

Genom forskningsprogrammet ”Skatter och skattesystem i en värld av alltmer globalt beroende” vill finansiärerna ge svensk skatteforskning en kraftfull resursförstärkning. Av ursprungligen 25 ansökningar har 12 gått till bedömning av sakkunniga. Totalt delas 28 miljoner kronor för treårsperioden 2008–2010 ut.

Riksbankens jubileumsfonds pressmeddelande: www.rj.se/1/130/var/newsID/59

Redaktör: Carina Dahlberg