"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-02

Två Umeåforskare på IVAs 100-lista 2020

NYHET På 2020 års lista synliggör Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, forskning med koppling till hållbar konkurrenskraft. Forskning om grön energi från Nordiska alger samt hållbara investeringsbeslut är projekt som valts ut från Umeå universitet.

Text: Ingrid Söderbergh

IVAs 100-lista 2020 offentliggörs i dag. Listan speglar en mångfald av forskningsprojekt och forskarkompetenser från Sveriges lärosäten med affärspotential inom temat hållbarhet.

Glädjande nog finns två kemister från Umeå universitet med på listan.

– Att finnas med i listan känns mycket roligt och uppmuntrande! Det är ett steg till mot att tillämpa vår forskning – alger har stor potential i ett hållbart samhälle även i Sverige, säger Christiane Funk, professor på Kemiska institutionen vid Umeå universitet, som är den ena forskaren på listan.

Den andra listade Umeåforskaren är forskarassistent och kemist Venkata Krishna Kumar Upadhyayula, som är knuten till forskningsmiljöerna Grön Teknik och miljöekonomi, Bio4Energy och Green North.

– Jag är väldigt glad över att IVA erkänner min forskning och placerar vårt projekt i topp 100-listan. Detta kommer att hjälpa oss att utöka våra forskningsinsatser kring vår innovationsplattform och att arbeta nära lokal industri och kommun. Jag har alltid varit fascinerad av en filosofisk fråga relaterad till min forskning: Vilken roll måste vetenskapen spela för att skapa hållbara värden för industrier och samhälle?, säger Venkata Krishna Kumar Upadhyayula, forskarassistent på Kemiska institutionen vid Umeå universitet.  

Det är styrgruppen för Research2Business som har tagit beslutet om vilka som kvalificerat sig till 100-listan 2020, efter noggrann granskning av samtliga nominerade forskningsprojekt av en granskningsgrupp som utgjorts av Göteborgs universitets innovations- acceleratorbolag med studenter från Sahlgrenskas och Chalmers entreprenörsskolor tillsammans med bolagets vd, Henric Rhedin och Innovation Manager, Anna Holmberg och slutliga rekommendationer från urvalskommittén.

Utöver listplaceringen har Christiane Funks forskningsprojekt också blivit utvalt till R2B Summit i Stockholm den 18 mars. På denna sammankomst får Christiane Funk chansen att presentera sitt forskningsprojekt för 100 särskilt inbjudna företagsrepresentanter med ansvar för ledning, forskning och utveckling inom årets tema hållbarhet.

– Jag hoppas R2B Summit kommer att skapa nya kontaktarenor och möjligheter för mig och min grupp att hitta bra tillämpningar för våra forskningsresultat och dessutom bättre förståelse för företagens behov och arbetssätt. Kanske kan jag direkt på plats skapa kontakter för tänkbara framtida samarbeten, säger Christiane Funk.

Om IVAs 100-lista
IVAs 100-lista sätter ljuset på aktuell forskning, och underlättar för forskare och företag att hitta varandra och tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter. Forskningsprojekten på 2020 års lista vill synliggöra forskning med koppling till hållbarhet som har affärspotential. 

Läs hela listan

Om projekten:

Nordiska alger som renar avloppsvatten och producerar biomassa

Projektledare: Christiane Funk

Syftet med konsortiet MicroBioRefine är att undersöka den miljömässiga och ekonomiska hållbarheten för biomassaproduktion hos mikroalger som odlas på rökgaser och avloppsvatten i nordsvenskt klimat. Med hjälp av algernas fotosyntes fixeras och återvinns koldioxid samtidigt som viktiga grundämnen såsom kväve och fosfor tas upp ur avloppsvattnet. I denna process renas avloppsvattnet och samtidigt bildas en koldioxidnetral energirik algbiomassa som sedan kan användas för produktionen av biobränslen, värdefulla polymerer eller biogödsel.

Läs mer om projektet

Bedömning av kort- och långsiktiga hållbarhetsfördelar som beslutsstöd för investeringar i nya tekniska innovationer

Projektledare: Venkata Krishna Kumar Upadhyayula

Många betydande innovationer som utvecklas vid universitet och nystartade företag har svårigheter att passera den så kallade Technology Valley of Death, TVD, och många når aldrig kommersialisering. En orsak är att det saknas systematiska beslutsunderlag för att fatta välgrundade beslut i kritiska faser av utvecklingsprocessen. Vi arbetar med entreprenörer, företag och investerare för att främja innovationer med högre långsiktigt hållbart värde för marknaden och samhället. Genom att tidigt kvantifierar hållbarhets fördelar och risker i samband med kommersialisering av ny teknik skapas det beslutsstöd som ökar möjligheterna för nya viktiga hållbara innovationer.

Läs mer om projektet

Om Grön teknik och miljöekonomi:
Grön teknik och miljöekonomi är en forsknings- och samarbetsplattform för cirkulär hållbar ekonomi  och resurseffektivitet. Miljön inbegriper forskare från olika discipliner vid Umeå universitet och drivs i samarbete med de kommunala bolagen Umeå Energi, VAKIN och Dåva DAC i Umeå.

Om Bio4Energy:
Bio4Energy är en stark forskningsmiljö inom bioenergi- och bioraffinaderi. Miljön inbegriper Umeå universitet, SLU i Umeå, Luleå tekniska universitet och ett omfattande industrinätverk.

Läs mer om Bio4Energy

Om Green North:
Green North är en innovations- och resursplattform för nya hållbara miljötekniska lösningar. Plattformen inbegriper Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och ett omfattande nätverk av företag och offentliga aktörer i norra Sverige.

Läs mer om Green North

Pressbild. Foto: Ingrid Söderbergh

 

 

Kontakt

Venkata Krishna Kumar Upadhyayula
Övrig/annan befattning
E-post
E-post