"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-06-14

Tydligare hantering av biobanksprover och registerdata

NYHET En revision av den medicinska biobanken visar på allvarliga brister bland annat när det gäller ledningsstrukturen och möjligheten att följa beslut. På grund av dessa brister avser Umeå universitet och Västerbottens läns landsting att vidta ett antal åtgärder.

Idag finns en driftsenhet inom landstinget som ska sköta hantering av prover, utlämnande av data med mera och en forskningsstödjande enhet inom universitetets organisation. Den forskningsstödjande enheten ska stödja forskningen men har inget ansvar för driften. För att samordna verksamheten och utveckla området finns en styrgrupp.

Den forskningsstödjande enheten på universitetet kommer nu att avvecklas eftersom dess roll i praktiken blivit otydlig och svårt att avgränsa mot det arbete som driftsenheten utför. Likaså avvecklas styrgruppen.

All praktisk hantering av prover, journaluppgifter och annan anknuten data kommer, liksom tidigare, att skötas av landstinget enligt den hanteringsordning som också tidigare gällt. Innan prover lämnas till forskare ska forskningsstudien ha godkänts av en regional etisk prövningsnämnd och av en vetenskaplig expertgrupp. Beslutet att utlämna prover och data görs av ansvarig person vid landstinget.

Det råder enligt lagen ingen tvekan om att det är landstingets ansvar att ha hand om biobanken och de journaler och annan data som är kopplade till proverna. Sekretessen kring dessa regleras också av lagar. Enligt lagen är det också landstinget som beslutar om prover kan utlämnas till forskare. När uppgifter ur journaler och prover lämnas ut till forskare är de avidentifierade.

– Med stöd av revisionsgranskningen kommer landstinget, i samverkan med universitetet, att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att medicinska biobanken fortsatt utvecklas i önskad riktning, säger Sofie Edberg, landstingsdirektör.

Samverkansstyrelsen är ett befintligt organ för samverkan mellan universitet och landsting inom utbildning och forskning. I samverkansstyrelsen ingår bland andra landstingsdirektör och rektor. Under samverkansstyrelsen kommer en grupp att inrättas för att bereda frågor om strategier och annat som rör biobanks- och registerforskning.

Landstinget kommer att se över sin inre organisation för att möta forskningens krav ytterligare. Tillsammans med universitetet görs satsningar på flera miljoner kronor för att modernisera och rationalisera hanteringen genom investeringar i analysutrustning och att knyta nödvändig expertis till landstinget.

Den forskning som bedrivits baserad på uppgifter från biobanken och anknuten data som exempelvis journaler har varit mycket framgångsrik. Forskningsresultaten leder både till förebyggande insatser och till behandling av sjukdom. Sverige har genom sina mångåriga och omfattande register och biobanker unika möjligheter inom detta område.

– Umeå universitet har ett flertal högkvalitativa forskningsregister, befolkningsdatabaser och biobanker som har haft stor betydelse när det gäller att generera banbrytande forskning. Rätt hanterad är Medicinska biobanken en ovärderlig forskningsresurs. Registerdatabasforskning är ett område där Umeå universitet har potential att bli världsledande. Universitets styrelse har sedan tidigare satsat tio miljoner kronor för att utveckla området ytterligare. Medicinska biobanken är en viktig del i detta, säger rektor Göran Sandberg.

De förändringar som nu sker ökar tydligheten i beslut och organisation. Samtidigt ökar möjligheterna att bedriva framgångsrik forskning genom förstärkningen av infrastrukturen. Initialt kan dock en viss fördröjning av utlämnande av forskningsprover ske under själva omställningen av organisationen och innan analysutrustning och annat kommit på plats.

Kontaktpersoner: Dekanus Bengt Järvholm, Umeå universitet
 Mobil: 070 -619 22 41 Fou-chef Jack Lysholm Västerbottens läns landsting

Mobil: 070 - 333 07 36

Redaktör: Carina Dahlberg